Štúdijná návšteva v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku

Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, dňa 8.10.2021

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila plánovaná návšteva, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom vykonávaného výskumu v oblasti včelárstva, poľnohospodárstva a možnostiach uplatnenia výsledkov vo vzdelávacom procese cezhraničného vzdelávania. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku. Na návšteve boli odprezentované výskumné činnosti ústavu predovšetkým v oblasti včelárstva a poľnohospodárskej výroby, duálneho vzdelávania v Ústave včelárstva. Výsledky a výstupy týchto výskumov môžu byť ďalej použité v procesoch moderného vzdelávania v danej problematike ako na Slovensku, tak aj v Poľskej republike (napríklad choroby a škodcovia včelstiev, šľachtenie odolných druhov obilia, kontrola kvality poľnohospodárskych produktov, efektivizácia postupov v poľnohospodárstve a podobne)..Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania a výskumu, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách, možnostiach zapojenia žiakov škôl a ich participácia na aktuálnych výskumoch Ústavu včelárstva a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila druhá z dvoch plánovaných študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na mechaniku strojov a zariadení, agromechanizáciu, poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, agropodnikanie a číslicovo riadené stroje. Taktiež boli odprezentované úspechy školy v duálnom vzdelávaní a cezhraničnom vzdelávaní Erasmus+.

Na pôde tejto školy bola uskutočnená aj prezentácia Goralského združenia agroturistiky, ktorá bola zameraná na turistiku v Malopoľskom vojvodstve, nárokoch na zručnosti vzdelávania sprievodcov v regionálnom cestovnom ruchu a možnostiach cezhraničnej spolupráce pri príprave študentov na trh práce v segmente cestovný ruch/agroturizmus. Taktiež partneri z Nowosielcov odprezentovali možnosti využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu – so zameraním na technickú stránku výučby, materiálovú a strojársku náročnosť takéhoto vzdelávania, ekonomické prínosy využívania umelej inteligencie v poľnohospodárskej výrobe.

Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole Pod Bánošom Banská Bystrica

Pod Bánošom Banská Bystrica, dňa 7.10.2021

Dňa 7.10.2021 sa uskutočnila prvá z dvoch študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na včelárstvo, apiterapiu, apiturizmus, potravinárstvo, ošetrovateľstvo zvierat a agronómiu.

Na pôde školy Pod Bánošom bola uskutočnená aj prezentácia ukončených aktivít a výstupov realizovaného projektu za partnera Nowy Targ a zároveň aj prezentácia možností využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu.

V závere študijnej návštevy bol odprezentovaný študijný program Bača/Valach, ktorý mal v Poľsku veľký úspech a predstavil ho pán Józef Michałek – koordinátor programu „OWCA Plus” Sliezskeho kraja – vedúci programu „Malopoľsko na výpase”, spoluautor štúdia „bača, valach.”Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení počas troch hodín neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – aktualizácia webovej stránky projektu

Predmetom zákazky je aktualizácia webovej stránky www.masorava.sk. Cieľom aktuálizácie stránky je informovanie širokej verejnosti o realizácií projektu: „Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce./Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.“ 
Stránka bude obsahovať časti s informáciami o projekte, informáciu, že projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Interreg PL-SK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, informácie o zapojených partneroch v projekte, informácie o aktivitách projektu a priebehu implementácie. Taktiež aj informácie o školách analyzovaných v projekte. Rovnako bude umožnovať zverejňovať príspevky o spolupracujúcich stredných školách v projekte.Informácie o aktivitách a cieľoch projektu budú v slovenskom aj v poľskom jazyku.

Študijná návšteva v Nowosielcach (PL)

28.6.2021 a 29.6.2021 v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

V dňoch 28.6.2021 a 29.6.2021 sa v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach konala dvojdňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowosielcach bola prezentácia systému vzdelávania v Nowosielcach, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, nové formy vzdelávania a návrhy nových modelov vzdelávania na Slovensku a v Poľsku.

Dňa 28.6.2021 boli vykonané nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowosielcach, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
 • Prezentácia venovaná pomerne novej forme agrospolupráce – Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA), jej rozšírenie a špecifiká v slovenských a poľských podmienkach, vysvetlenie princípov, základných pravidiel a príkladov dobrej praxe z okolitých krajín.
 • Príspevok venovaný moderným informačným technológiám používaným v poľnohospodárstve zamerané na technológie a mechanizáciu poľnohospodárstva a agrotroniky, metódy používania gps lokalizácie, meteorologických podkladov, inteligentných vozidiel a vyhodnocovacích aplikácií.
 • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, porovnanie učebných osnov, normatívov a programov, obsahových štandardov stredných odborných škôl.
 • Prezentácia venovaná teoretickým a praktickým ukážkam inovatívnych metód výučby v oblasti diagnostiky a profylaxii zvierat, ukážka mechanickému zabráneniu zavlečenia patogénov do a z miesta poľnohospodárskeho dvora.
 • Prezentácia materiálno-technického vybavenia školy v Nowosielcach.

Dňa 29.6.2021 boli realizované nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, predstavenie vzdelávacieho modulu cvičných firiem, vzdelávacích modulov v poľnohospodárstve, priemysle a službách.
 • Ukážka moderných trendov v stravovacích službách, profesionalizácia týchto služieb, ekológia v manažmente a možnosti ekologickej likvidácie odpadu a správne nakladanie s nezužitkovanými potravinami a kuchynským odpadom.
 • Prezentácia využívania inovatívnych technológií pri efektívnom využívaní miestnych zdrojov a neinvazívne formy poľnohospodárstva, podmienky využívania dronov v poľnohospodárstve na diagnostiku, prípravu prác (zavlažovanie, hnojenie, kontrola plodín) a zabezpečenie čo najefektívnejšieho plánovania zberu plodín.
 • Prezentácia obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve – praktická ukážka využitia veternej, slnečnej energie a ich premietnutie do praktických učebných osnov.

Študijná návšteva v Nowom Targu (PL)

11.6.2021 v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Dňa 11.6.2021 sa v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu konala jednodňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowom Targu bola prezentácia systému vzdelávania v Nowom Targu, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, prezentácia výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb na poľskej strane.

Na tomto stretnutí boli odprezentované  nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowom Targu, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
 • Predstavenie výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne na poľskej strane hranice.
 • Prezentácia systému duálneho vzdelávania na Slovensku, pripravované legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú priamo ale aj nepriamo výučbového procesu, príklady dobrej praxe v duálnom vzdelávaní.
 • Prezentácia metodiky tvorby kurzov a školení v odvetví poľnohospodárstva a malých fariem. Rozobraté na príklade a skúsenostiach z praxe študijného kurzu BACA 613001 – MISTRZ. Jednalo sa o kurz baču, o ktorý bol veľký záujem zameraný na teoretickú a praktickú prípravu salašníckeho zamestnania – bača.
 • Predstavenie študijných programov v škole Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, ktátka prezentácia študijných predmetov P2
 • Prezentácia venovaná Projektovým podporám a zavádzaniu nových inovatívnych foriem spolupráce medzi jednotlivými partnermi projektu v rámci cezhraničného rozvoja.

Prezentácie zo stretnutí:

Učíme sa moderne

Oravské obce môžu vďaka spolupráci s mikroregiónom Ploština (Zlínsky kraj) získať finančné prostriedky na podporu digitálneho vzdelávania až pre 16 základných škol. V rámci výzvy OP INTERREG V-A SK-CZ sa vďaka cezhraničnému projektu združenia MAS Orava uchádzajú o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 0,53 mil. € na nákup moderných výučbových programov, počítačového vybavenia, aplikácií a softvéru, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vzdelávania a odbornej prípravy žiakov na základných školách. 


Dôležitým výsledkom projektu bude nasadenie spoločnej digitálnej platformy, ktorá uľahčí komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi ako aj zvýši efektívnosť práce učiteľov a poskytne im možnosť vzájomného zdieľania učebných materiálov. Okrem iného tak projekt reaguje na negatívne dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na ktorú mnohé školy a predovšetkým ich učitelia a žiaci neboli dostatočne pripravení.  

Konkrétne výsledky projektu: 

 • 420 výukových tabletov nainštalovaných pre potreby dištančného a kombinovaného vzdelávania žiakov (3D modely, výučbové programy a aplikácie, interaktívne prostredie), s komunikačnými súpravami 
 • 20 učiteľských notebookov
 • 30 kamerových setov a IKT do učební pre podporu dištančného vzdelávania 
 • séria školení pre pedagógov zvýšeniu zručností a schopností pedagógov pri využívaní digitálnych nástrojov určených pre dištančné vzdelávanie žiakov. 

Výberové konanie na pozíciu „projektový manažér“

Podrobnosti o pracovnom mieste

Plný úväzok  · 900 € – 1 200 € mesačne

Miesto výkonu práce: Kancelárie MAS Orava, 027 41 Oravský Podzámok 60,

Popis práce

 • príprava žiadostí o nenavratný finančný príspevok EÚ
 • organizačné a technické zabezpečovanie realizácie aktivít projektu (koordinácia partnerov, koordinácia členov projektového tímu, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a pod.)
 • dohľad a koordinácia povinností prijímateľa podľa príručiek pre prijímateľa /zmlúv o NFP – komunikácia s riadiacimi orgánmi – zabezpečovanie publicity a informovanosti o projektoch
 • zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, koordinácia agendy súvisiacej s financovaním a monitorovaním projektov, zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu
 • realizácia projektov národnej a medzinárodnej spolupráce

Kvalifikačné predpoklady: 

 • výhodou je VŠ vzdelanie, podmienkou min. stredoškolské s maturitou
 • ovládanie PC, výhodou macOS (používame apple)

Osobné predpoklady: 

 • komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • pracovitosť
 • cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe

Benefity: 

 • prijemné pracovné prostredie v nových priestoroch priamo pod oravským hradom
 • dynamický mladý kolektív

Nájdite si niečo o nás na www.masorava.sk a nebojte sa prihlásiť!

Link, na ktorom môžete reagovať na voľné pracovné miesto: !TU!

Reagujeme len na vyplnené žiadosti a seriózny záujem.

Tešíme sa na spoluprácu.

Výzva na predloženie cenových ponúk – analýza

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb experta pre spracovanie analytického dokumentu o zhodnotení súčastného stavu úrovne kvality vzdelávania a zhodnotení súčastných požiadaviek zamestnávateľov na úroveň a obsah vzdelávania vo vybraných odboroch poľnohospodárstva. Analýza zároveň zhodnotí reálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne vo vybraných odboroch. Spracovateľ analýzy úzko spolupracuje s objednávateľom služieb – MAS Orava, o.z. a pedagogickými expertmi pre jednotlivé oblasti duálneho vzdelávania a poľnohospodárstva (potravinárskej výroby a služieb). Viac info k zverejnenej výzve na stránke: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6509

V Oravskom Podzámku sa uskutočnilo prvé stretnutie Regionálnej rady partnerstva pre región Orava

Dňa 23.7.2020 sa v sídle MAS Orava v Oravskom Podzámku stretli členovia Regionálnej rady partnerstva pre región Orava. Toto stretnutie zvolal Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Regionálnu radu partnerstva pre región Orava tvoria zástupcovia samospráv Oravy (ZMODO, ZMOHO, ZMOBO), poslanci ŽSK za región Orava, zástupcovia MAS-iek, OOCR a ARR Sever.

Na prvom stretnutí Regionálnej rady partnerstva bol schválený štatút a rokovací poriadok rady partnerstva, jej predseda a dvaja podpredsedovia. Zároveň boli zástupcami VUC Žilina na tomto stretnutí predstavené strategické oblasti rozvoja regiónu pre Integrovanú územnú stratégiu. Poslaním Regionálnej rady partnerstva je vybrať spomedzi všetkých strategických oblastí tvoriacich priority Slovenskej republiky pre politiku súdržnosi také, ktoré budú v budúcom programovom období podporované na Orave prostredníctvom EŠIF a budú zahrnuté v Integrovanej územnej stratégii ako prioritné oblasti rozvoja Oravy v rokoch 2021 – 2027.

Výber strategických oblastí rozvoja Oravy bude sprevádzaný aj výberom a zostavením podrobných projektových zámerov, ktoré budú mať nie lokálny, no predovšetkým celoregionálny význam, s jednoznačným dopadom na synergický rozvoj regiónu a jeho potrieb.