Čo je Miestna akčná skupina Orava

Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS Orava ľudia

Čomu sa venujeme v Miestnej akčnej skupine Orava?

Miestna akčná skupina Orava vznikla ako občianske združenie na základe podnetov samospráv, podnikateľských subjektov, neziskových organizácii, občianskych združení a občanov regiónu Oravy, ktorí sa spoločnými silami v partnerstve usilujú o získanie štatútu miestnej akčnej skupiny.

Cieľom tohto úsilia je vytvoriť platformu pre podporu miestnych rozvojových iniciatív, tvorbu nových pracovných miest, udržateľný rozvoj regiónu a podporu projektov s významným regionálnym dopadom.

Dňa 24. januára 2014 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy MAS Orava, o.z., a tým začalo oficiálne kolo rokovaní o územnej pôsobnosti partnerstva. Dňa 27. februára 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie MAS Orava, o.z., na ktorom boli prijatí zakladajúci členovia MAS Orava, o.z. Zároveň bola zriadená oficiálna stránka partnerstva a konto na sociálnej sieti.

Vzájomné rokovania partnerov viedli k zlúčeniu dvoch partnerstiev, k partnerstvu  MAS Orava, o.z. dňa 4.3.2015 pristúpilo Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, čím sa MAS Orava, o.z. stala pravdepodobne najväčším verejno-súkromným partnerstvom s pôsobnosťou v Slovenskej republike. Týmto krokom sa stali všetky obce v území rovnocennými partnermi a v ďalšom rozvojovom procese takto definované územie začalo spoločným integrovaným prístupom vytvárať stratégiu ďalšieho rozvoja.

Sektorové rozdelenie členskej základne MAS Orava, o.z.

Verejný sektorSúkromný sektorNeziskový sektorSpolu
43272696
MAS Orava členské obce mapa

Ktoré obce sú členmi MAS Orava?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor, ktorý zapája miestne spoločenstvá a pridáva hodnotu miestnym zdrojom možno pokladať za novú cestu k miestnemu rozvoju, vytváraniu pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach. LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa často krát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev ani nerealizovali. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS).

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000.

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou. Fondy EÚ zahrnuté v Partnerskej dohode sa nazývajú súborne Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktorých spoločné pravidlá upravuje nariadenie (EÚ) č. 1303/2013. V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené nasledovné fondy: EPFVR a EFRR. V SR sa bude implementovať multifondový prístup na úrovni stratégií, t. j. MAS pripraví stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej aj ako „stratégia miestneho rozvoja“ alebo „stratégia CLLD“), ktorú bude financovať z obidvoch fondov. V každom z programov sú uvedené oprávnené oblasti a podpory a oprávnení prijímatelia čím je zabezpečená vzájomná doplnkovosť programov IROP a PRV v oblasti CLLD. Pri obdobných oblastiach podpory vo všeobecnosti platí, že z EPFRV (PRV) sú oprávnení poľnohospodári, spracovatelia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade investícií do nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podnikania potom oprávnené subjekty, ktoré nie sú oprávnené z PRV. V prípade investícií na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyvateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním investícií, kedy podpora z EFRR bude zameraná na zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Vzájomná doplnkovosť je podrobnejšie rozpísaná v časti „Koordinácia s ostatnými EŠIF pokiaľ ide o CLLD vrátane prípadného riešenia pokiaľ ide o využitie možnosti hlavného fondu a prípadná globálna komplementárnosť EŠIF pri financovaní prípravnej podpory“ v rámci tohto opatrenia.

Uplatnenie prístupu CLLD ako nástroja pre integrovaný prístup k územnému rozvoju je špecifikované v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, a to z pohľadu prioritných oblastí, cieľového územia, plánovaného rozpočtu pre každý EŠIF, rozsahu stratégií miestneho rozvoja a administratívneho zabezpečenia CLLD. Tento prístup je zameraný na osobitné subregionálne oblasti a uskutočňovaný je prostredníctvom integrovaných a viac sektorových oblastných stratégií miestneho rozvoja so zreteľom na miestne potreby a možnosti. Podpora CLLD z príslušných EŠIF musí byť jednotná a koordinovaná, a preto stratégia miestneho rozvoja musí vychádzať z ustanovení uvedených v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, berúc do úvahy špecifiká jednotlivých fondov, ktoré sú stanovené v rámci príslušných programov – Program rozvoja vidieka (opatrenie LEADER) a Integrovaný regionálny operačný program (prioritná os CLLD).

 • Znižovanie chudoby, hospodársky rozvoj
 • Nezamestnanosť – tvorba nových pracovných miest, podpora podnikov, diverzifikácia
 • Zavádzanie inovácií – nové technologické postupy
 • Zlepšovanie kvality života obyvateľov – udržanie obyvateľov na vidieku, zlepšovanie služieb (oddych, infraštruktúra, podujatia…)
 • prístup zdola – nahor
 • posilnenie subsidiarity
 • zapojenie súkromného sektora, občianskeho a neziskového do rozhodovania o rozvoji svojho územia,
 • budovanie lokálpatriotizmu
 • znovuobjavenie regionálnych, miestnych tradícií, výrobkov
 • rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky – pracovné miesta
 • prísun finančných prostriedkov územia – investície
 • zvýšenie záujmu o veci verejné
 • spolupráca

V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien. LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni bude priamo prispievať k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je jeden zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútra vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva). V tomto období je potrebné viac sa zamerať na prílev finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Metóda LEADER môže hlavne prispieť k riešeniu problémov spojených s lokálnou a dlhodobou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií. LEADER tak v prvom rade prispeje k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii lokálnych zdrojov.

 • vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;
 • zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia;
 • podpora predaja domácej produkcie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.
 • posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a LH;
 • zvýšiť efektivitu všetkých výr. faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných podnikov;
 • zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE;
 • rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

Nevyhnutnosťou pre naplnenie týchto potrieb bude zabezpečenie pracovných príležitostí, ktoré budú motivovať mladú a strednú vekovú pracovnú silu, aby na vidieku zotrvala alebo sa usídlila, podporenie príjmov prvovýrobcov uplatnením krátkych dodávateľsko-odberateľských reťazcov, vrátane podpory spracovania a účinného marketingu a propagácie miestnych výrobkov, vytváranie vhodných podmienok pre podnikanie a pod. Naplnenie uvedených potrieb sa dá ďalej dosiahnuť podporovaním diverzifikácie poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej výroby na farmách a v poľnohospodárskych malých a stredných podnikoch ako aj podporou mladých alebo začínajúcich farmárov a podporou investícií do rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Dôležitým zostáva dobudovanie chýbajúcej drobnej infraštruktúry alebo jej obnovenie, pričom dôraz v rámci prístupu LEADER musí byť kladený aj na starostlivosť a zakladanie sprievodných verejne slúžiacich krajinných prvkov a prvkov zelenej infraštruktúry (výsadba verejnej zelene, alejí, vetrolamov a pod.), ktoré prispievajú k prirodzenému zveľaďovaniu vidieckej krajiny a vychádzajú z historicko-kultúrnych tradícií danej obce/dediny v rámci územia MAS. Dôležitým prvkom je dôraz na posilňovanie ľudských zdrojov a sociálne začleňovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít. Tento aspekt bude napĺňaný uplatňovaním horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien, nediskriminácie a prístupnosti, v rámci ktorého bude v celom PRV zabezpečená rovnosť príležitostí všetkým občanom SR. V neposlednom rade je potrebné rozšíriť/doplniť možnosti vzdelania pre všetky vekové skupiny z územia MAS, či už výmennými pobytmi v zahraničí alebo na území SR, ako aj zahraničnými exkurziami a tak získať nové poznatky, know-how, inovácie, ale aj šíriť tradície a poznatky predkov z vidieka.