Aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q570-511-003 Podpora podnikania a inovácií

Platná od 6.3.2023, účinná od 7.3.2023

MAS Orava, o. z. dňa 6. 3. 2023 zverejňuje aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekty podpory podnikania a inovácii za účelom zvyšovania zamestnanosti na miestnej úrovni (kód výzvy: IROP-CLLD-Q570-511-003).

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Podporované aktivity:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 • podpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Typ výzvy: otvorená

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 €

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 €

Oprávnení žiadatelia: 

 • Samostatne zárobkovo činné osoby
 • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:     

 • 55%

Objem základnej alokácie:  

 • 750 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb podpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Základná podmienka: 

 • vytvorenie pracovného miesta

Na stiahnutie

Prílohy k výzve:
Prílohy k žiadosti o príspevok (ŽoPr):
Podporná dokumentácia:

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor zmluvy o príspevok

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE

—————————————————————

Informácia o zostatkovej alokácii na výzvu č. IROP-CLLD-Q570-511-003 Podpora podnikania a inovácií po ukončenom 11. hodnotiacom kole:

106 620,15 €

—————————————————————

Informácia o zostatkovej alokácii na výzvu č. IROP-CLLD-Q570-511-003 Podpora podnikania a inovácií po ukončenom 14. hodnotiacom kole:

0,00 € – alokácia vyčerpaná