Nástroj LEADER/CLLD

V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien. LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni bude priamo prispievať k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je jeden zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútra vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva). V tomto období je potrebné viac sa zamerať na prílev finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Metóda LEADER môže hlavne prispieť k riešeniu problémov spojených s lokálnou a dlhodobou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií. LEADER tak v prvom rade prispeje k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii lokálnych zdrojov.

Opatrenie LEADER reaguje primárne na nasledovné identifikované potreby:

 • vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;
 • zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia;
 • podpora predaja domácej produkcie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.

Sekundárne opatrenie reaguje na potreby:

 • posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a LH;
 • zvýšiť efektivitu všetkých výr. faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných podnikov;
 • zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE;
 • rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

Podpora v rámci CLLD pozostáva z nasledujúcich častí:

 1. Prípravná podpora – cieľom je pripraviť partnerstvá pre uchádzanie sa o podporu v rámci CLLD a pomôcť im pripraviť a následne implementovať stratégiu CLLD. Prípravná podpora bude financovaná z EPFRV.
 2. Podpora implementácie operácií v rámci stratégie CLLD – cieľom je realizácia jednotlivých opatrení definovaných v stratégiách CLLD. MAS pripraví stratégiu CLLD a oprávnené opatrenia bude financovať prostredníctvom 2 fondov, ktoré sú súčasťou CLLD, a to: EPFRV a EFRR.
 3. Príprava a vykonávanie projektov spolupráce – cieľom je umožniť pripraviť a následne realizovať projekty spolupráce MAS medzi územiami v rámci štátu ako aj územiami medzi jednotlivými krajinami EÚ príp. mimo EÚ. Projekty spolupráce MAS budú financované z EPFRV.
 4. Chod MAS a animácia – cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD. Tieto náklady budú financované z EPFRV ako aj z EFRR.