Stanovisko PPA k navýšeniu cien po VO

Verejný obstarávatelia, resp. v podobných prípadoch obstarávatelia nemusia robiť nové verejné obstarávanie, resp. obstarávanie, ale môžu aplikovať  postup uvedený vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ,,ZVO“). Tu však upozorňujeme, že pri uplatnení navýšenia je dôkazné bremeno na verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi – t.j. musí preukázať opodstatnenosť postupu, resp. zmeny ceny. Potom je postačujúce, aby verejný obstarávatelia, resp. obstarávatelia uzatvorili dodatok k zmluve o dielo, príp. k inej zmluve v prípade, že prišlo k navýšeniu celkovej ceny zákazky.[1]

Obce zrealizovali VO, v rámci ktorého bol určený víťazný uchádzač. Kvôli značnému navýšeniu cien avizuje obciam ako objednávateľom ich zhotoviteľ navýšenie celkovej ceny zákazky.

ZVO neukladá povinnosť uskutočniť nové VO, resp. obstarávanie po tom, čo už bola uzatvorená zmluva o dielo a prišlo k navýšeniu cien.

Podľa § 18 ods. 1 ZVO platí, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Každú zmenu zmluvy, rámcovej zmluvy a koncesnej zmluvy je potrebné vyhodnocovať individuálne vo väzbe na obsah konkrétnej zmluvy a okolnosti prípadu. Dôkazné bremeno opodstatnenosti zmluvy nesie verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, ktorý v prípade potreby je povinný preukázať splnenie podmienok uvedených v ZVO. Je teda plne v jeho kompetencii či dôjde k zmene zmluvy. [2]

Podľa všeobecného metodického usmernenia Úradu verejného obstarávania k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO platí, že v takýchto prípadoch je potrebné, aby verejný obstarávatelia, resp. obstarávatelia preukázali:

  •  odôvodnenosť, resp. potrebu zmeny zmluvy, ktorá vypláva z okolností, ktoré títo obstarávatelia, resp. verejný obstarávatelia pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať ako aj príčinnú súvislosť medzi vplyvom takejto okolnosti a potrebou zmeny,
  • preukázať nepredvídateľnosť takýchto okolností v nadväznosti na nimi vynaloženú starostlivosť vo vzťahu k požadovanému obsahu zmeny v zmluvy v nadväznosti na časové obdobie, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa bude meniť,
  •  rozsah deklarovaných zmien parametrov komodít (cena, dostupnosť, dodacia lehota) z hľadiska nepredvídateľnosti vývoja na trhu ako aj vplyv týchto okolností na predmet zmluvy a parametre plnenia (cena, dodacia lehota, dostupnosť),
  •  spôsobilosť (možnosť/nemožnosť ) predvídať tieto okolnosti pri vynaložení náležitej starostlivosti ako aj rozsah tejto zmeny vo vzťahu k pôvodnej hodnote a k daným okolnostiam.

Nepredvídateľné okolnosti sú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na konkrétny projekt, kedy primárne ide o prípady vyššej moci.

Takými okolnosťami sú situácia spôsobená pandémiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Nesmie sa týmto postupom zmeniť povaha či charakter zmluvy, lebo by tým prišlo k podstatnej zmene zmluvy, čo je podľa ZVO nedovolená zmena, ďalej nesmie takouto zmenou zmluvy prísť ani k navýšeniu hodnoty zákazky o viac ako 50 % oproti pôvodnej hodnote.      

Je ale potrebné upozorniť, že dôkazné bremeno pri preukazovaní oprávnenosti postupu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v zmysle vyššie uvedených skutočností/okolností je výlučne na verejnom obstarávateľovi.


[1] Skúmané okolnosti, t.j.

– situácia vyvolaná ochorením COVID-19,

– situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,

– v nadväznosti na vyššie uvedené situácie aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch

[2] pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad odporúča postupovať v zmysle záverov vyslovených v metodickom usmernení č. 9408-5000/2021 a vychádzať z nasledujúcich premís: 

• analýza príčin vzniknutej situácie 

• príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou 

• následky vzniknutej situácie v zákazkách a potreba zmeny zmluvy (poznámka: dané metodické usmernenie sa zaoberá predovšetkým zmenou zmluvnej ceny) 

• vyhodnotenie skutočnosti, že verejný obstarávateľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný 

• posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov;

MAS prezentovala svoju činnosť na Dni mladého farmára v Liesku

Hlavnou myšlienkou Dňa mladého farmára bolo osloviť deti, mladých ako aj širokú verejnosť k pozitívnemu vzťahu k farmárčeniu a k udržateľnému poľnohospodárstvu a taktiež spropagovať tradície a život na vidieku. MAS Orava vykonávala na podujatí animačné aktivity vo vzťahu k posilneniu spolupráce farmárov a našej MAS, diskutovalo sa na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov na Orave a prezentovali úspešné projekty v našom regióne.

Harmonogram výziev MAS Orava, o.z. pre rok 2022 – časť PRV

MAS Orava zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 7.4, 6.4 a 8.5 v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre rok 2022. V tejto súvislosti odporúčame sledovať aktuálne oznamy na webovom sídle MAS, registrovať sa na odber noviniek, prípadne sledovať profil na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/masoravaoz/.

6.4 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065 6.4/2

Zameranie výzvy:  6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy: 24.10.2021

Povinné prílohy výzvy pre žiadateľov:

8.5 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065 8.5/2

Zameranie výzvy:  8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimoBratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy: 24.10.2021

Povinné prílohy výzvy pre žiadateľov:

Harmonogram výziev MAS Orava pre rok 2021 – časť PRV

MAS Orava zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 6.4 a 8.5 v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre rok 2021. V tejto súvislosti odporúčame sledovať aktuálne oznamy na webovom sídle MAS, registrovať sa na odber noviniek (v spodnej časti stránky), prípadne sledovať profil na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/masoravaoz/.

Výzva č. 7/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.5

MAS Orava, o.z. vyhlasuje Výzvu č. 7/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 31.7.2020
Dátum ukončenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 18.12.2020

Výzva č. 6/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.4

MAS Orava, o.z. vyhlasuje Výzvu č. 6/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 31.7.2020
Dátum ukončenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 15.10.2020

AKTUALIZOVANÉ! 7.5 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Aktualizácia výzvy 7.5 zo dňa 1.10.2020
MAS Orava, o.z. vydáva túto aktualizáciu č. 1 výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa a príloh Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3. Všetky ostatné náležitosti výzvy ostávaju v platnosti nezmenené.

————————————————————————————-

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovaľ zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065/7.5/3
Trvanie výzvy: 31.7.2020 – 31.12.2020

AKTUALIZOVANÉ! 7.4 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Aktualizácia výzvy 7.4 zo dňa 1.10.2020
MAS Orava, o.z. vydáva túto aktualizáciu č. 1 výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa a príloh Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3. Všetky ostatné náležitosti výzvy ostávaju v platnosti nezmenené.

———————————————————————–

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovaľ zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065/7.4/2
Trvanie výzvy: 31.7.2020 – 31.10.2020