Informačný deň pre spracovateľov produktov

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS Orava vyčlenených 200 000 eur. V apríli 2024 plánujeme opätovne vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov. Medzi podporované činnosti patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok, skladov a predajní poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Rovnako možno podporu získať aj na nákup strojov, prístrojov a technológií či špeciálnych automobilov. Ak sa chcete o tejto možnosti podpory dozvedieť viac, dávame vám do pozornosti informačný deň:

Téma: Výzva na podopatrenie 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Dátum a čas: 17.04.2024 (od 10:00 hod.) v sídle MAS v Oravskom Podzámku

Počet účastníkov je kapacitne limitovaný, preto je nutné sa vopred ozvať telefonicky alebo emailom na niektorom z našich kontaktov: https://masorava.sk/kontakt/  Účasť na aktivite je bezplatná.

Informácie o plánovanej výzve

Rovnako zameraná výzva na predkladanie projektov bola v réžii MAS Orava vyhlásená aj v minulom roku. Keďže v nej nebol predložený žiadny projekt, MAS ju plánuje vyhlásiť opäť za rovnakých podmienok, ktoré si môžete pozrieť v časti Uzavreté výzvy. O podporu vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur na jeden projekt sa budú môcť uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie a fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci tohto rozsahu činností:

  1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
  2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
  3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
  4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
  5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
  6. Pivovarnícko-sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
  7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Cieľom tejto výzvy je podporiť spracovanie a odbyt poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie za účelom zvýšenia jej kvality a podielu na domácom trhu. Zároveň chce prispieť k výrobnej diverzifikácii miestnych podnikov, a tým aj k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest.