Čo je Miestna akčná skupina Orava

Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS Orava ľudia

Čomu sa venujeme v Miestnej akčnej skupine Orava?

Miestna akčná skupina Orava vznikla ako občianske združenie na základe podnetov samospráv, podnikateľských subjektov, neziskových organizácii, občianskych združení a občanov regiónu Oravy, ktorí sa spoločnými silami v partnerstve usilujú o získanie štatútu miestnej akčnej skupiny.

Cieľom tohto úsilia je vytvoriť platformu pre podporu miestnych rozvojových iniciatív, tvorbu nových pracovných miest, udržateľný rozvoj regiónu a podporu projektov s významným regionálnym dopadom.

Dňa 24. januára 2014 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy MAS Orava, o.z., a tým začalo oficiálne kolo rokovaní o územnej pôsobnosti partnerstva. Dňa 27. februára 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie MAS Orava, o.z., na ktorom boli prijatí zakladajúci členovia MAS Orava, o.z. Zároveň bola zriadená oficiálna stránka partnerstva a konto na sociálnej sieti.

Vzájomné rokovania partnerov viedli k zlúčeniu dvoch partnerstiev, k partnerstvu  MAS Orava, o.z. dňa 4.3.2015 pristúpilo Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy, čím sa MAS Orava, o.z. stala pravdepodobne najväčším verejno-súkromným partnerstvom s pôsobnosťou v Slovenskej republike. Týmto krokom sa stali všetky obce v území rovnocennými partnermi a v ďalšom rozvojovom procese takto definované územie začalo spoločným integrovaným prístupom vytvárať stratégiu ďalšieho rozvoja.

Sektorové rozdelenie členskej základne MAS Orava, o.z.

Verejný sektorSúkromný sektorNeziskový sektorSpolu
43272696
MAS Orava členské obce mapa

Ktoré obce sú členmi MAS Orava?

Čo je vlastne MAS a LEADER ?

LEADER/CLLD pomôže riešiť najmä:

Výhody angažovania v MAS:

Opatrenie LEADER reaguje primárne na nasledovné identifikované potreby:

Sekundárne opatrenie reaguje na potreby: