Stratégia miestneho rozvoja

Vytvoriť identitu regiónu Oravy založenú na poskytovaní kvalitných služieb cestovného ruchu, efektívnych verejných službách a známy kvalitou svojich tradičných regionálnych produktov.

Strategickým cieľom regiónu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov Oravy zabezpečením vzniku nových udržateľných pracovných miest, vzdelávania a inovácií, dostupných a kvalitných verejných služieb a posilnením faktorov rozvoja v miestnych podmienkach, najmä v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

Identifikované rozvojové oblasti (priority CLLD):

  1. Podpora konkurencieschopnosti vidieckeho cestovného ruchu Oravy
  2. Kvalitné verejné služby a životné prostredie
  3. Zvýšenie zamestnanosti, podpora podnikania a inovácii

Ad.1) Konkurencieschopnosť vidieckeho cestovného ruchu

Územie Oravy je vhodným miestom pre realizáciu opatrení na zlepšenie vidieckeho cestovného ruchu, na jeho naštartovanie a zlepšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s regiónmi Liptov, prípadne Hont, či Kysuce. Vidiecka turistika je formou cestovného ruchu, ktorá zahŕňa súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí a vo voľnom čase. Súčasťou vidieckej turistiky je aj agroturistika, ktorá zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov, fariem a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie potrieb návštevníkov v oblasti domácej gastronómie. Vidiecky cestovný ruch na Orave by mal byť schopný konkurovať a ponúknuť služby v nasledovných oblastiach:

  • ubytovacie a stravovacie zariadenia vidieckeho, prípadne rodinného charakteru,
  • športovo – rekreačné zariadenia a aktivity,
  • turistické atraktivity v blízkom okolí,
  • kultúrno – spoločenské a obchodné zariadenia,
  • zariadenia komunálnych služieb,
  • miestny folklór a remeslá, tradície, pôdohospodárske dedičstvo a vidiecku identitu,
  • pobytové zariadenia v štýle domáckych tradícií a pod.

Ad.2) Kvalitné verejné služby a životné prostredie

Ambíciou MAS Orava, o.z.  je podporovať kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Kvalitné verejné služby majú klientovi dodať  požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky, v čo najkratšom a najvýhodnejšom čase.

Podpora zo strany MAS Orava, o.z. sa bude sústrediť aj do aktivít na ochranu oravskej prírody a krajiny, nakoľko sa tu nachádza niekoľko veľkoplošných a maloplošných chránených území s celonárodným významom (CHKO Horná Orava, TANAP, lokality NATURA 2000, územia so 4. a 5. stupňom ochrany) s chránenou faunou a flórou, chránené vodné toky a plocha Oravskej priehrady, lesné porasty klasifikované ako prales, prírodné zaujímavosti celoslovenského významu.

Ad.3) Zvýšenie zamestnanosti, podpora podnikania a inovácií

Zlepšenie podnikateľského prostredia v prostredí Oravy je jedným z kľúčových faktorov zvýšenia výkonnosti hospodárstva, zvýšenia životnej úrovne obyvateľov a zabráneniu odlivu mladých mozgov z regiónu a naopak ich opätovnému návratu na Oravu.

Stratégia CLLD

Archív – stratégia CLLD