Máme za sebou informačný deň

Na dnešnom informačnom dni v MAS Orava sa uskutočnilo školenie žiadateľov k výzve PRV zameranej na podporu spracovania a predaja produktov (podopatrenie 4.2. PRV). Zúčastnili sa ho žiadatelia, ktorí pôsobia, resp. majú sídlo, alebo prevádzku na území MAS Orava. Žiadatelia sa podrobne oboznámili s podmienkami vyhlásenej výzvy, zistili aké sú podporované činnosti, aké sú kritéria pre výber projektov, aké sú potrebné prílohy k vypracovaniu žiadostí o NFP a pod. V druhej časti školenia boli konzultované konkrétne projektové zámery.

K podporovaným projektovým aktivitám patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok, skladov a predajní poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Rovnako možno podporu získať aj na nákup strojov, prístrojov a technológií či špeciálnych automobilov.