Cestovný ruch na Slovensku stagnuje, treba mu výrazne pomôcť

Cestovný ruch na Slovensku v posledných rokoch síce dynamicky rastie, ale je to len konštatovanie pri pohľade na hrubé čísla zohľadňujúce počty návštevníkov, prenocovania a  tržby. Tržby vo všetkých službách, ktoré generuje cestovný ruch na Slovensku, prekračujú v posledných rokoch hranicu 5 miliárd EUR. Cestovný ruch dáva v súčasnosti prácu viac ako 160 000 zamestnancom na Slovensku. Zároveň sa ukazuje, že budúci vývoj cestovného ruchu na Slovensku nemá z dlhodobého hľadiska stabilný rast.

Napriek rastúcemu počtu návštevníkov, prenocovaní, ale aj tržieb, cestovný ruch stagnuje. Prejavy stagnácie vidíme predovšetkým v poklese konkurencieschopnosti, ktorá je dôsledkom nedostatku investícií a v pomalom raste zamestnanosti, ktorú brzdia neustále sa zvyšujúce náklady.  Je to výsledok zlého nastavenia podmienok na podnikanie v službách. Treba zdôrazniť, že viac ako 90% podnikov v cestovnom ruchu tvoria malé a stredné podniky.

Posledné legislatívne zmeny v súvislosti s navýšením a zavedením nových príplatkov budú mať za následok zvýšenie cien služieb cestovného ruchu. Pocítia to predovšetkým domáci návštevníci, ktorí tvoria 60% všetkých turistov na Slovensku.

Cestovný ruch je napriek tomu odvetvie, ktoré má z dlhodobého hľadiska výraznú perspektívu a môže byť v budúcnosti jedným z nosných odvetví, ktoré zabezpečia hospodársky rast krajiny. Zamestnávatelia a podnikatelia v cestovnom ruchu pozitívne hodnotia prínosy zákona na podporu cestovného ruchu. Súčasná prax však ukazuje, že je potrebná úprava tohto zákona, ktorá by vytvorila podmienky na efektívnejšiu činnosť organizácií cestovného ruchu, zabezpečila včasné plnenia zo strany štátu a znížila celkovú administratívu, ktoré je spojená s predkladaním projektov a žiadostí.

Pri porovnaní nárastu návštevníkov z hlavných európskych krajín, aj z  iných trhov, Slovensko nedokáže využiť celosvetovú konjunktúru, ktorá sa prejavuje vo zvýšenom dopyte ľudí po službách cestovného ruchu. Inými slovami, nedokážeme si z veľkého koláča odtrhnúť väčší podiel. Aj napriek rastúcemu počtu návštevníkov Slovensko nemá takú dynamiku rastu ako naše susedné a ostatné európske krajiny. Dôvody sú predovšetkým v potrebe neustáleho investovania a inovácie produktov, pretože domáci či zahraniční návštevníci sú náročnejší na kvalitu služieb, ale požadujú aj neustále nové atrakcie, služby, s čím rastie potreba neustáleho investovania.

Jedna z príčin nedostatočného rastu počtu, predovšetkým zahraničných návštevníkov, je viditeľná v potrebe zmeny nástrojov, ktorými sa zabezpečuje prezentácia a propagácia Slovenska doma a v zahraničí. Treba však mať na zreteli obmedzené zdroje, ktorými kompetentnté štátne inštitúcie disponujú. Zmenou nástrojov však dokážeme efektívnejšie osloviť potenciálnych návštevníkov Slovenska.

Pri tvorbe rôznych nástrojov na podporu cestovného ruchu, či sú to legislatívne opatrenia, financovanie prezentácie alebo iné formy podpory, je kľúčovou potreba koordinácie v rámci sektorov. Cestovný ruch je prierezovým odvetvím, ktoré riadia viaceré rezorty. Preto sa považuje za nevyhnutné koordinovať všetky aktivity, ktoré sa v súčasnosti robia, alebo  budú prijaté na podporu cestovného ruchu.