Horná a Dolná Orava odteraz spoločne v MAS Orava, o.z.

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]

[av_heading heading=’Horná a Dolná Orava odteraz spoločne v MAS Orava, o.z.‘ tag=’h3′ style=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15‘ padding=’10‘ color=“ custom_font=“][/av_heading]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

Ďna 4.3.2015 sa na mestskom úrade v Trstenej konalo spoločné stretnutie zástupcov verejno-súkromných partnerstiev MAS Orava, o.z a Rozvojového partnerstva pre územie Hornej Oravy. Hlavnou témou rozhovorov bolo prerokovanie a schválenie návrhu na vytvorenie spoločnej stratégie miestnej rozvoja územia oravského regiónu. MAS Orava, o.z. sa bude spoločne pre obidva okresy v tomto roku uchádzať o finančné zdroje z Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu, prostredníctovom nástrojov LEADER/CLLD. Jedná sa o nástroje,  prostredníctvom ktorých Európska komisia ponúka pre programové obdobie 2014-2020 možnosť plánovať a rozdeľovať časť eurofondov „zdola“, teda na miestnej úrovni. V Programe rozvoja vidieka je to prístup LEADER, pre štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja) je určený nový nástroj nazvaný „Community-led local development“ (CLLD) – „Komunitou vedený miestny rozvoj“. Oba nástroje dávajú časť financií do rúk tzv. miestnych akčných skupín (MAS), ktoré ich rozdeľujú na základe miestnej stratégie. Miestni aktéri tak preberajú časť úloh riadiaceho orgánu.

SONY DSC

V lokalitách, kde pôsobia miestne akčné skupiny (MAS), sa rozvíja spolupráca verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora – partnerstvo, ktoré prepája všetky tri sektory v určitom území, umožňuje pozerať sa na potreby a potenciál regiónu ako celku, nie len z hľadiska aktuálnych špecifických potrieb obecného úradu či firmy. Pokiaľ majú MAS dostatok kapacít a metodickú podporu, vytvárajú priestor, aby sa do plánovania na miestnej úrovni priamo zapájali občania, aktivizujú ich a posilňujú tak občiansku spoločnosť v regiónoch. Možnosti MAS rozhodovať o podmienkach rozdeľovania financií v regióne rozširujú okruh potenciálnych prijímateľov a zvyšujú dostupnosť fondov EÚ pre niektoré subjekty, najmä pre malé obce, živnostníkov, malé podniky a miestne mimovládne organizácie. Spoločná príprava stratégie a dlhodobé fungovanie kancelárie MAS v regióne buduje kapacity a tak vytvára podmienky pre strategický, systematický a komplexný rozvoj regiónu.

Čo potrebuje občan Oravy viac, aby sa zlepšila kvalita jeho života a aby sa zabezpečilo udržateľné poskytovanie verejných služieb? Čo v našom kraji prioritne potrebujeme a môžeme financovať z EÚ – cesty a mosty prepájajúce obce kraja; cyklotrasy; verejnú osobnú dopravu; sociálne a zdravotnícke zariadenia; školy; kreatívne centrá a umelecké inkubátory; vodovody a kanalizácie; parky a verejnú zeleň. Aké aktivity financovať prostredníctvom miestnej rozvojovej stratégie, aké v rámci národných operačných programov. Tieto významné oblasti rozvoja regiónu nemôžu byť programované a plánované bez účasti čo najširšej verejnosti.

MAS Orava, o.z. bude v najbližšom období zverejňovať na svojej webovej stránke www.masorava.sk online dotazníky na prieskum verejnej mienky. Zároveň vytvára kontaktný infobod v Oravskom Podzámku, organizuje konferencie, školenia, workshopy. Spracovanie kvalitnej integrovanej územnej stratégie za účasti a podpory verejnosti povedie k získaniu významných európskych a národných zdrojov na podporu rozvoja regiónu, na ktorých čerpanie región Oravy v programovom období 2007-13 nemal nárok.

[/av_textblock]

[/av_one_full]