Integrovaný regionálny operačný program implementovaný cez regionálne územné stratégie

Prakticky všetky operačné programy svojimi intervenciami prispievajú ku kvalite života a územnému rozvoju. Napriek tomu, že sa IROP považuje za nástroj/príspevok ku kvalite života a územnému rozvoju, nepokrýva všetky oblasti nevyhnutne spojené s trvaloudržateľným územným rozvojom a rastom kvality života. Na základe vymedzenia s ostatnými operačnými programami sa IROP bude v kontexte podpory kvality života a územného rozvoja sústreďovať do oblastí kompetencií miestnej a regionálnej územnej samosprávy.

IROP predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 ? 2020, ktorého globálnym cieľom je: ?podporiť zvýšenie kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb sdopadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí?. IROP by mal byť prierezový integrovaný operačný program, ktorý bude zahŕňať regionálne územné stratégie pre každý kraj zvlášť, ktorý bude flexibilne riešiť rôznorodé potreby jednotlivých regiónov.

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ako sprostredkovateľské orgány je navrhnutých 8 VUC. MPRV SR pre prípravu IROP vo februári 2013 zriadilo Pracovnú skupinu pre prípravu Integrovaného regionálneho operačného programu pre PO 2014-2020, ktorú tvoria zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy. Jej členom je za ŽSK menovaný riaditeľ odboru SORO pre ROP.

Počas roku 2013 prebieha na úrovni členov pracovnej skupiny a zástupcov RO príprava návrhu IROP, ktorý bol zaslaný na stanovisko EK, následne sa konali neformálne stretnutia zo zástupcami EK a na ich základe bol IROP niekoľkokrát aktualizovaný. Pričom SR má povinnosť finálny IROP predložiť na EK do konca apríla 2014.

Prioritné osi IROP:

  1. PO 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (cesty II. a III. triedy a ich napojenie na TEN-T a cesty I. triedy)
  2. PO 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám (Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy ? centrá odborného vzdelávania, SŠ, ZŠ a MŠ (vybavenie odborných učební); Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné, t. j. deinštitucionalizácia, zdravotníctvo)
  3. PO 3 – Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť (podpora malého a stredného podnikania najmä v potravinárstve ? podpora inovácii a výskumu, systémy manažérstva kvality; zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva)
  4. PO 4 ? Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP (podpora energetickej efektívnosti vo verejných budovách a v sektore bývania; zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou; opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, regenerácie priemyselných lokalít a zníženie znečistenia vzduchu)
  5. PO 5 ? Miestny rozvoj vedený komunitou ( podpora zameraná na tvorbu pracovných miest a hospodárskeho rastu na vidieku a zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí, vznik nových komunitných služieb a podnikov a zabezpečenie chodu MAS).

Integrovaný regionálny operačný program je pripravovaný a bude implementovaný v súlade s princípom ?partnerstva?, v rámci implementačného mechanizmu sa navrhuje aplikovať integrovaný prístup. IROP bude implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS).

RIÚS budú mať povahu jedného z nástrojov integrovaného prístupu, ktoré EK ponúka pre programové obdobie 20014-2020. Model RIÚS je postavený na implementácii danej stratégie, územne pokrývajúcej región na úrovni NUTS 3 (samosprávny kraj).

Model RIÚS je postavený na nasledujúcich kľúčových prvkoch:
a) inštitucionalizované partnerstvo pre RIÚS na úrovni regiónu, zahŕňajúce orgány regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy a ďalších socioekonomických partnerov ? ako najvyšší rozhodovací orgán;
b) Koordinačný orgán prípravy a implementácie RIÚS, ktorým bude každý vyšší územný celok formálne zastúpený štatutárnym zástupcom ? ako výkonný orgán pre technicko- organizačné zabezpečenie prípravy a implementácie RIÚS;
c) Odborné poradné skupiny ? ako špecifické odborné skupiny priamo formulujúce obsah RIÚS.

V novembri 2013 boli vyššie územné celky požiadané o určenie koordinátora pre prípravu RIÚS za ich kraj. Tento koordinátor má kľúčovú úlohu vo vzťahu k technicko-organizačnému zabezpečeniu prípravy regionálnych územných stratégií vhodných pre každý samosprávy kraj, ktoré budú súčasťou IROP a na ich základe sa budú čerpať štrukturálne fondy v budúcom programovom období. Koordinátorom RIÚS pre región NUTS 3 ? Žilinský kraj je riaditeľ odboru SORO pre ROP. V súčasnosti prebieha výber vhodných členov pracovných skupín, ktoré budú zriadené pre každú prioritnú os Integrovaného regionálneho operačného programu. Členmi pracovných skupín k jednotlivým PO budú experti/odborníci z danej oblasti (jednak zamestnanci VUC, regionálne agentúry, zástupcovia ZMOS, organizácie, združenia a ďalší socioekonomickí partneri).