NOVÉ VÝZVY – Program Interreg Slovensko – Česko   🇸🇰🇨🇿

Slovensko a Česko môže predkladať projekty na cezhraničný turizmus, ochranu pamiatok a prírody. Projekty zamerané na riešenie následkov klimatickej zmeny, ochranu životného prostredia, starostlivosť o pamiatky aj rozvoj turizmu na oboch stranách hranice. 

Dňom 26. apríla 2023 boli otvorené prvé tri výzvy k predkladaniu projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Česko.

V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 40 990 919 EUR.

Na stránke programu www.sk-cz.eu nájdete Manuál implementácie projektov, ktorý stanovuje základné pravidlá, postupy a podmienky pre získanie príspevku na realizáciu projektu. Manuál  poskytuje prehľad o špecifikáciách Programu a prevedie žiadateľov vo fázach projektového cyklu od prípravy projektu po schválenie projektu. Tu nájdete aj pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré obsahujú základné informácie o oprávnenosti výdavkov projektov.

Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne cez monitorovací systém ITMS2014+. 

Celá dokumentácia výzvy: https://www.sk-cz.eu/otvorenie-vyziev-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-v-ramci-programu-interreg-slovensko-cesko-2021-2027

Výzvy sú otvorené do 15.9.2023. Chceli by ste realizovať takýto projekt, neváhajte sa na nás obrátiť máme bohaté skúsenosti 💪