MAS Orava, o.z. nadviazala partnerskú spoluprácu na Morave

Velehrad, 4.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa zástupcovia MAS Orava, o.z. zúčastnili medzinárodnej konferencie venujúcej sa problematike nakladania s komunálnym odpadom, kompostovaním a využívaním komunálneho odpadu pre ďalšie využitie. Táto konferencia sa konala vo Velehrade pri Uherskom Hradišti, na ktorú prijali pozvanie od oravského združenia Eko-Centrum, o.z. a Energetickej agentúry Zlínskeho kraja, o.p.s.

Tejto konferencie sa zúčastnili aj MAS Hornolidečsko, ktorá, okrem iného, už od roku 2012 zabezpečuje spoločné nakladanie s komunálnym odpadom pre všetky samosprávy, ktoré sú v tejto MAS združené, a MAS Buchlov, ktorá svoj región v priebehu niekoľkých rokov premenila na vyhľadávanú turistickú destináciu.

Jednou zo základných rozvojových politík MAS Orava, o.z. je aj efektívne nakladanie s komunálnym odpadom. A práve preto vnímame MAS Hornolidečsko ako dôležitého partnera pri zavádzaní nových metód nakladania s komunálnym odpadom na Dolnej Orave, akými je napríklad spoločné verejné obstarávanie na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v regióne a výber jedného spoločného dodávateľa týchto služieb. Už pri prvom spoločnom stretnutí sme získali množstvo podnetných informácií ako pri takejto forme odvozu a likvidácie odpadu postupovať, koľko verejných financií sa týmto systémom podarilo MAS Hornolidečsko od roku 2012 ušetriť a iné ďalšie výhody.

MAS Buchlov sa v priebehu niekoľkých rokov podarilo do svojho územia pritiahnuť také množstvo návštevníkov, ktoré sa veľmi približuje celoročnej návštevnosti Oravského hradu. Preto sú vhodným príkladom rozvoja cestovného ruchu na vidieku. Tieto výsledky sa im podarilo dosiahnuť vďaka implementovaniu najrôznejších projektov z Programu rozvoje venkova, Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR a množstva iných zameraných na podporu rozvoja infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu a technickej infraštruktúry. Práve pre tieto dôvody sme s MAS Buchlov nadviazali partnerstvo, ktorého najbližším výstupom bude príprava spoločného cezhraničného projektu zameraného na rozvoj cestovného ruchu a propagáciu regiónu obidvoch partnerstiev.