MAS Orava, o.z. realizuje s tromi partnermi z Poľska cezhraničný projekt, ktorý zlepší mladým vstup na pracovný trh

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce/ Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00

Vedúci Partner:     MAS ORAVA, o.z.

Partneri projektu:

Vedúci partner spolu s partnermi projektu sa projektom zameria na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Realizácia projektu prinesie odpoveď na reálnu potrebu vzdelávania pre podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva, chovu zvierat, jazdectva, včelárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Realizáciou projektu dôjde ku nadviazaniu nových kontaktov, ktoré budú tvoriť základy budúcich spoločných aktivít v dotknutom území. Úlohy projektu sú nastavené tak, že vhodne dopĺňajú charakter spolupracujúcich inštitúcií. Bez cezhraničnej spolupráce by nebolo možné vykonať rozsiahlu analýzu vzdelávacích potrieb a na základe aplikácie poznatkov dobrej praxe navrhnúť efektívne vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať danosti a potenciál pohraničia ako aj ľudského kapitálu. Cezhraničný dopad sa bude týkať predovšetkým študentov, účastníkov kurzov a školení ako aj pedagógov jednotlivých partnerov, avšak vďaka nadobudnutiu nových schopností a kvalifikácií obyvateľov žijúcich v pohraničí projekt prispeje aj k rozvoju poľnohospodárskej a remeselnej výroby, chovateľstva a oživeniu vidieckeho cestovného ruchu, čím pozitívne zasiahne život širokej verejnosti pohraničných území.

Celková hodnota projektu: 235 839,20 EUR

Celková hodnota EFRR: 200 463,32 EUR

Intenzita pomoci z EFRR: 85%

Začiatok realizácie: 10/2019
Koniec realizácie: 12/2021