MAS Orava, o.z. sa prezentovala a získavala skúsenosti na Informačnom seminári v Hrušove

V dňoch 5. až 7. mája 2014 sa za účasti zástupcov ZMODO (Združenie miest a obcí Dolnej Oravy) a pracovníkov MAS Orava, o.z. uskutočnil Informačný seminár, ktorý sa konal v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš).

V deň príchodu nás v poobedňajších hodinách privítal starosta obce Ing. Pavel Bendík na obecnom úrade v Hrušove. Stručne nás oboznámil s históriou obce Hrušov a jej okolia, taktiež s plánovaným programom informačného seminára. Po malom občerstvení sme sa presunuli k miestam, na ktoré sú Hrušovčania právom hrdí. Ide o malé tufovopieskovcové pivnice, v ktorých nám miestni hospodári predstavili vlastnú výrobu regionálnych poľnohospodárskych produktov. Následne po tom sa uskutočnil futbalový zápas medzi MAS Orava, o.z. a zástupcami ZMODO, ktorých súpermi boli ?Starí páni? z Hrušova. Tesné víťazstvo si nakoniec odniesli zástupcovia MAS Orava a ZMODO. Prvý deň sme ukončili spoločnou večerou v miestnej reštaurácií.

Druhý deň bol vyčlenený aktivitám Informačného seminára. Hlavným programom dňa bolo predstavenie MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, MAS Zlatá Cesta v zastúpení ich predsedníčok, Ing. Martiny Škrdlovej (MAS PKP) a Ing. Aleny Ciglanovej (MAS ZC). Taktiež predstavenie doterajších aktivít MAS Orava, o.z. jej projektovým manažérom Mrg. Tomášom Moravčíkom.

Zástupkyňa MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia informovala o histórii MAS a procese kreovania MAS, o úspešne zrealizovaných projektoch a o strategických cieľoch do roku 2016. V prednáške boli vyzdvihnuté najmä nasledovné ciele: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu, Rozvoj základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj dedín, Vzdelávanie a informovanosť obyvateľov a mnohé iné.

V podobnom duchu nám bola predstavená aj stratégia MAS Zlatá cesta. Jej strategickým zameraním je tiež Podpora vidieckeho turizmu, drobného podnikania a reštrukturalizácia poľnohospodárstva. Dôraz sa pritom kladie hlavne na zabezpečenie trvalo udržateľný rozvoj regiónu Zlatá cesta a rozumné využívanie prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu. Boli nám predstavené tiež opatrenia PRV implementované prostredníctvom Leader. V rámci týchto prednášok bola predstavená aj novozaložená MAS Orava o.z. prostredníctvom projektového manažéra Ing. Ondreja Šeligu s doterajšími aktivitami a strategickým zameraním do budúcnosti. Okrem toho bola prednáška venovaná aj aktivitám občianskeho združenia Eko-Centrum, o.z., na základoch ktorého vzniká MAS Orava, o.z., jeho histórii, úspešne zrealizovaným projektom a skúsenosťami s koordináciou projektov pre samosprávy. Koniec prednášok ukončila voľná diskusia na vyššie spomínané témy.

Po prednáške sme sa zúčastnili prezentácie výsledkov projektu „Ekomúzeum HONT“ priamo v obci Hrušov. Bola nám poskytnutá ukážka domácej výroby regionálnych potravinárskych produktov (lepníky) priamo vo dvore jedného zo zachovaných starých hospodárstiev v Hrušove. V rámci tejto remeselnej ukážky nám bol predstavený aj tradičný folklór.

Po tejto návšteve sme sa presunuli do obce Vinica, kde nám bol starostom obce predstavený Dom smútku, ktorého rekonštrukciu zrealizovali prostredníctvom programu LEDER. Deň bol ukončený vo vínnej pivnici, kde bola pripravená pútavá prezentácia a ukážky certifikovaného produktu regionálnej vínnej značky HONT.

Posledný deň sa niesol v znamení ukážok rôznych podporených projektov v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Hrušov alebo v jej bezprostrednom okolí. Po tejto časti nasledovalo krátke občerstvenie a s pozvaním hosťujúcich na Oravu sme sa rozlúčili.
Tento Informačný seminár bol veľmi prínosný a poučný, nakoľko sme boli informovaní o pozitívach ale aj negatívach riadenia miestnej akčnej skupiny, podarilo sa nám nadviazať niekoľko partnerstiev, ktoré budú v blízkej budúcnosti určite naplno využité a naďalej rozvíjané.