MAS realizuje projekt s názvom Podpora na prevádzkové náklady a oživenie III – MAS Orava, o.z.

Financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV SR“)

Začiatok realizácie: 01.07.2023

Koniec realizácie: 30.06.2025

Cieľ projektu: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie III – MAS Orava, o.z.

Kód projektu: 309190DIR6

Rozpočet projektu: 223 000,00 €

Výška NFP: 223 000,00 €

Spolufinancovanie: 0 €

Popis projektu: Predkladaný projekt je zameraný na efektívne zabezpečenie činnosti MAS Orava, o.z. a riadenie uskutočňovania stratégie CLLD. Základnou úlohou kancelárie MAS je napĺňanie cieľov definovaných v schválenej stratégii CLLD. V rámci projektu bude realizované riadenie stratégie, prevádzka kancelárie a vykonávanie animačných aktivít v území MAS. Realizácia projektu bude zabezpečená financovaním kancelárie MAS Orava a vytvorí tak informačné a poradensko-konzultačné zázemie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci imlementácie stratégie CLLD. Projekt bude mať pozitívny dopad na budovanie a posilnenie verejno- súkromného partnerstva a prepájania s inými subjektami pôsobiacich na jej území.