Oprava zjavnej nesprávnosti hodnotiaceho kritéria „Prínos realizácie projektu na územie MAS“

Vážení žiadatelia MAS,

RO pre IROP identifikoval nepresnosť v dobrovoľnom hodnotiacom kritériu „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, ktoré si viaceré MAS prevzali do hodnotiacich kritérií a majú ho zadefinované v Prílohe č. 4  Výzvy na predkladanie ŽoPr – Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr.

ZJAVNÁ NEPRESNOŤ v spôsobe aplikácie kritériá – v pridelení bodov v prípade prínosu projektu pre tri obce:

APLIKOVANIE KRITÉRIA:

Odborní hodnotitelia mali pri vyhodnotení predmetného kritéria, ako aj všetkých ostatných kritérií, postupovať v súlade s Príručkou pre odborných hodnotiteľov, ktorá usmerňuje hodnotiteľov jednoznačne, a priradiť tomuto kritériu pri prínose projektu na tri obce v území 2 body.

INŠTRUKCIA K OPRAVE ZJAVNEJ NESPRÁVNOSTI VO VÝZVE

Dotknuté MAS, t.j. MAS, ktoré majú v prílohe č. 4 niektorej zo svojich aktívnych Výziev na predkladanie ŽoPr použité dobrovoľné kritérium „Prínos realizácie projektu na územie MAS“ a zároveň majú pre toto kritérium zadefinovaný zjavný nesprávny spôsob aplikácie, musia vykonať nápravu a to tak, že:

  • v  MAS vymení v zverejnenej Výzve na predkladanie ŽoPr pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“ (bez sledovania zmien) – viď vzor úvodnej strany v prílohe tohto e-mailu, pričom opraví spôsob aplikácie kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“

a zároveň 

  • v  MAS krátkym oznamom k predmetnej výzve informuje verejnosť o vykonaní tejto opravy

SPRÁVNE ZNENIE Spôsobu aplikácie kritéria:

MAS Orava, o.z. preto z vyššie uvedených informácií vykoná opravu prílohu č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr, túto prílohu zverejní v relevantnej výzve IROP-CLLD-Q570-511-003. Žiadatelia a odborní hodnotitelia sú preto povinní postupovať v zmysle upravenej prílohy.