Oznámenie o predčasnom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-Q570-511-003 Podpora podnikania a inovácií

MAS Orava, o.z., ako vyhlasovateľ výzvy č. IROP-CLLD-Q570-511-003 Podpora podnikania a inovácií, oznamuje žiadateľom plánované predčasné uzavretie tejto výzvy ku dňu 31.12.2023, a to z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektov uvedenom vo výzve, čo predstavuje dátum 31.12.2023.