Agroprofesia (Interreg PLSK)

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce

Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Špecifický cieľ projektu: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Zameranie projektu reaguje na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Jedným z problémov pretrvávajúcich na podporovanom území je relatívne slabá a nesprávne zameraná ponuka odborného vzdelávania a v oblasti celoživotného vzdelávania – tak v zmysle kvality ako aj kvantity. Súčasná štruktúra a obsah odborného vzdelávania nie je založený na aktuálnych potrebách zamestnávateľskej sféry. Na druhej strane pretrváva nedostatočný záujem o odborné a remeselné odbory zo strany žiakov a študentov. Základnou podmienkou pre efektívny rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania v prihraničnom regióne Oravy je správna identifikácia potrieb profesijného a odborného vzdelávania (t.j zmapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania). Sumarizácia problémov a potrieb:

Problém 1: Nedostatok informácii o potrebách zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu, nízka účasť zamestnávateľov na duálnom vzdelávaní, ponuka vzdelávania nie je prispôsobená potrebám na trhu práce

Problém 2: Slabá spolupráce škôl v Poľsku a na Slovensku, chýbajúce vzťahy vzdelávacích inštitúcii a zamestnávateľov naprieč PL-SK hranicu.

Probém 3: Nízka informovanosť o potrebách zamestnávateľov, chýbajúce informácie o možnostiach štúdia na stredných odborných školách so zameraním na odvetvie poľnohospodárstva a nízky záujem zo strany žiakov základných škôl. Súčasným negatívnym trendom je odliv mladých ludí do miest z vidieku za prácou do veľkých miest a príliš veľký počet humanitne zameraných absolventov škôl.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území prostredníctvom identifikácie potrieb zamestnávateľov, cezhraničnej výmeny dobrej praxe a propagácie spoločných cezhraničných vzdelávacích programov.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU

  • Propagácia profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území.
  • Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území.
  • Cezhraničná výmena dobrej praxe v rámci vzdelávacích programov profesijného a odborného vzdelávania

PARTNERI

  • Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

WEB PROJEKTU: https://www.agroprofesia.sk/