Spoločné programy rozvoja obcí na Orave

Platné znenie Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ponúka samosprávam v novom programovacom období 2014-2020 možnosť spracovania Spoločného programu rozvoja obcí, ktorý bude v plnom rozsahu nahrádzať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv slúžiacich ako základné dokumenty regionálneho rozvoja na úrovni obcí. Aj tento dokument je dôležitý pri získavaní dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ. Jediná podmienka vytvorenia takéhoto spoločného dokumentu je tá, že obce musia spoločne katastrálne susediť.

Túto novú možnosť sa rozhodli využiť aj obce okresu Dolný Kubín, ktoré pristúpili k spracovaniu Spoločného programu rozvoja obcí. Obce sa zlúčili do dvoch prirodzených mikroregionálnych celkov, nakoľko sa celistvosť územia narušila kvôli samosprávam, ktoré si svoje Programy rozvoja obce začali pripravovať samostatne, prípadne sú ich Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja z minulého programovacieho obdobia platné aj počas nového programovacieho obdobia.

Spoločné programy rozvoja obcí budú z tohto dôvodu vytvorené dva. Jeden zostavujú obce východne od katastrálneho územia mesta Dolný Kubín, ktorými sú Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Pribíš, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Krivá, Chlebnice, Malatiná a Pokryváč. Druhý zostavujú obce západne od katastrálneho územia mesta Dolný Kubín a síce obce Leštiny, Vyšný Kubín, Jasenová, Oravská Poruba, Veličná, Istebné, Zázrivá, Párnica, Žaškov a Kraľovany.

Obce, ktoré sa do Spoločného programu rozvoja obcí okresu Dolný Kubín nezapoja sú Dolný Kubín, Bziny, Pucov a Osádka.

Všetky získané štatistické údaje a výsledky dotazníkových šetrení budú použité aj ako podklady pre vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Orava, o.z., ktorou sa budeme uchádzať o štatút  Miestnej akčnej skupiny, ktorá bude následne môcť svoju Integrovanú stratégiu aj na území realizovať a počas rokov 2014 – 2020 rozdeľovať časť eurofondov tzv. „zdola“, teda na miestnej úrovni.