Stretnutie pracovného tímu a pracovných skupín Stratégie CLLD

Dňa 1.6.2017 sa v Oravskom Podzámku konalo stretnutie pracovného tímu a pracovných skupín vytvorených pre potreby aktualizácie Stratégie CLLD, jej príloh a ostatných dokumentov zadefinovaných v opätovne vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o schválene stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitov a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny s číslom 21/PRV/2017.

Hlavnú časť pracovného stretnutia tvorilo zadefinovanie zmien v aktuálnej verzii Stratégie CLLD s názvom „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Regiónu Oravy“. Pracovný tím rozvrhol vytvorenie zmien v jednotlivých kapitolách, ktoré je nevyhnutné vykonať podľa aktualizovaného Systému riadenia CLLD a Metodického pokynu pre spracovanie stratégie CLLD. Hlavné identifikované oblasti zmien sú kapitoly týkajúce sa rozpočtu, akčného plánu a merateľných ukazovateľov.

Zároveň boli vykonané aj zmeny v aktuálnej verzii Stanov MAS Orava, o.z. – taktiež podľa pokynov v akktualizovanom Systéme riadenia CLLD.