Študijná návšteva v Nowom Targu (PL)

11.6.2021 v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Dňa 11.6.2021 sa v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu konala jednodňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowom Targu bola prezentácia systému vzdelávania v Nowom Targu, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, prezentácia výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb na poľskej strane.

Na tomto stretnutí boli odprezentované  nasledovné prezentácie s diskusiou:

  • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowom Targu, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
  • Predstavenie výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne na poľskej strane hranice.
  • Prezentácia systému duálneho vzdelávania na Slovensku, pripravované legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú priamo ale aj nepriamo výučbového procesu, príklady dobrej praxe v duálnom vzdelávaní.
  • Prezentácia metodiky tvorby kurzov a školení v odvetví poľnohospodárstva a malých fariem. Rozobraté na príklade a skúsenostiach z praxe študijného kurzu BACA 613001 – MISTRZ. Jednalo sa o kurz baču, o ktorý bol veľký záujem zameraný na teoretickú a praktickú prípravu salašníckeho zamestnania – bača.
  • Predstavenie študijných programov v škole Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, ktátka prezentácia študijných predmetov P2
  • Prezentácia venovaná Projektovým podporám a zavádzaniu nových inovatívnych foriem spolupráce medzi jednotlivými partnermi projektu v rámci cezhraničného rozvoja.

Prezentácie zo stretnutí: