USMERNENIE PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRY PRE MIESTNE AKČNÉ SKUPINY V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU SPÔSOBENOU PANDÉMIOU COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid – 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Oznam je na
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

  • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP
  • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS
  • Úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služie a prác

https://www.apa.sk/download/15160