Výzva č. 8/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

MAS Orava, o.z. vyhlasuje Výzvu č. 8/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 10.7.2023
Dátum ukončenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 10.8.2023