Výzva na predloženie cenových ponúk – analýza

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb experta pre spracovanie analytického dokumentu o zhodnotení súčastného stavu úrovne kvality vzdelávania a zhodnotení súčastných požiadaviek zamestnávateľov na úroveň a obsah vzdelávania vo vybraných odboroch poľnohospodárstva. Analýza zároveň zhodnotí reálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne vo vybraných odboroch. Spracovateľ analýzy úzko spolupracuje s objednávateľom služieb – MAS Orava, o.z. a pedagogickými expertmi pre jednotlivé oblasti duálneho vzdelávania a poľnohospodárstva (potravinárskej výroby a služieb). Viac info k zverejnenej výzve na stránke: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6509