Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR na roky 2014 – 2020 pre malé vidiecke obce do 1000 obyvateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 – 2020 pre malé vidiecke obce do 1000 obyvateľov.

Výzvy sú vyhlásené pre nasledovné podopatrenia:

1. Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 150 000 EUR),
– zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 09.03.2016

2. Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 150 000 EUR),
– investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 120 000 EUR),
– investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR),
– investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 200 000 EUR),
– investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov), (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016

3. Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 40 000 EUR),
– investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 30 000 EUR),
– budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016

Výška podpory:
Pri všetkých troch opatreniach je výška podpory 100 %. Konečný prijímateľ môže využiť zálohovú platbu vo výške 50 % z poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

Bližšie informácie k výzvam:
1) Pre podopatrenie 7.2 – http://www.apa.sk/index.php?navID=545
2) Pre podopatrenie 7.4 – http://www.apa.sk/index.php?navID=547
3) Pre podopatrenie 7.5 – http://www.apa.sk/index.php?navID=546