Zber projektových zámerov IROP

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Oprávnené aktivity:

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

A.)  obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest

B.)  nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb

C.)  podpora marketingových aktivít

D.)  podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Prijímatelia:

 • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH
 • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
  • dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:
   • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom,
   • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,
   • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
   • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,
  • sociálne služby a komunitné služby:
   • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia,
   • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
   • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
   • infraštruktúra komunitných centier,
  • infraštruktúra vzdelávania:
   • vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ, skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení,
  • podpora lokálnych ekologických služieb,
  • výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov,
 • rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 EO,
 • rekonštrukcia stokovej siete, objektov azariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO,
 • budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbeţnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS,
 • budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO.

Oprávnení prijímatelia:

 • miestne akčné skupiny pri relevantných aktivitách v špecifickom cieli 5.1.1,
 • mestá/samostatné mestské časti a obce,
 • združenia miest a obcí,
 • mikroregionálne združenia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,
 • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie,
 • cirkevné organizácie.