4.2 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065 4.2/1

Zameranie výzvy:  4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospdárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.07.2023

Dátum uzavretia výzvy: 06.09.2023

Povinné prílohy výzvy pre žiadateľov: