Stanovisko PPA k navýšeniu cien po VO

Verejný obstarávatelia, resp. v podobných prípadoch obstarávatelia nemusia robiť nové verejné obstarávanie, resp. obstarávanie, ale môžu aplikovať  postup uvedený vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ,,ZVO“). Tu však upozorňujeme, že pri uplatnení navýšenia je dôkazné bremeno na verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi – t.j. musí preukázať opodstatnenosť postupu, resp. zmeny ceny. Potom je postačujúce, aby verejný obstarávatelia, resp. obstarávatelia uzatvorili dodatok k zmluve o dielo, príp. k inej zmluve v prípade, že prišlo k navýšeniu celkovej ceny zákazky.[1]

Obce zrealizovali VO, v rámci ktorého bol určený víťazný uchádzač. Kvôli značnému navýšeniu cien avizuje obciam ako objednávateľom ich zhotoviteľ navýšenie celkovej ceny zákazky.

ZVO neukladá povinnosť uskutočniť nové VO, resp. obstarávanie po tom, čo už bola uzatvorená zmluva o dielo a prišlo k navýšeniu cien.

Podľa § 18 ods. 1 ZVO platí, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Každú zmenu zmluvy, rámcovej zmluvy a koncesnej zmluvy je potrebné vyhodnocovať individuálne vo väzbe na obsah konkrétnej zmluvy a okolnosti prípadu. Dôkazné bremeno opodstatnenosti zmluvy nesie verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, ktorý v prípade potreby je povinný preukázať splnenie podmienok uvedených v ZVO. Je teda plne v jeho kompetencii či dôjde k zmene zmluvy. [2]

Podľa všeobecného metodického usmernenia Úradu verejného obstarávania k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO platí, že v takýchto prípadoch je potrebné, aby verejný obstarávatelia, resp. obstarávatelia preukázali:

  •  odôvodnenosť, resp. potrebu zmeny zmluvy, ktorá vypláva z okolností, ktoré títo obstarávatelia, resp. verejný obstarávatelia pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať ako aj príčinnú súvislosť medzi vplyvom takejto okolnosti a potrebou zmeny,
  • preukázať nepredvídateľnosť takýchto okolností v nadväznosti na nimi vynaloženú starostlivosť vo vzťahu k požadovanému obsahu zmeny v zmluvy v nadväznosti na časové obdobie, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa bude meniť,
  •  rozsah deklarovaných zmien parametrov komodít (cena, dostupnosť, dodacia lehota) z hľadiska nepredvídateľnosti vývoja na trhu ako aj vplyv týchto okolností na predmet zmluvy a parametre plnenia (cena, dodacia lehota, dostupnosť),
  •  spôsobilosť (možnosť/nemožnosť ) predvídať tieto okolnosti pri vynaložení náležitej starostlivosti ako aj rozsah tejto zmeny vo vzťahu k pôvodnej hodnote a k daným okolnostiam.

Nepredvídateľné okolnosti sú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na konkrétny projekt, kedy primárne ide o prípady vyššej moci.

Takými okolnosťami sú situácia spôsobená pandémiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Nesmie sa týmto postupom zmeniť povaha či charakter zmluvy, lebo by tým prišlo k podstatnej zmene zmluvy, čo je podľa ZVO nedovolená zmena, ďalej nesmie takouto zmenou zmluvy prísť ani k navýšeniu hodnoty zákazky o viac ako 50 % oproti pôvodnej hodnote.      

Je ale potrebné upozorniť, že dôkazné bremeno pri preukazovaní oprávnenosti postupu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v zmysle vyššie uvedených skutočností/okolností je výlučne na verejnom obstarávateľovi.


[1] Skúmané okolnosti, t.j.

– situácia vyvolaná ochorením COVID-19,

– situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,

– v nadväznosti na vyššie uvedené situácie aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch

[2] pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad odporúča postupovať v zmysle záverov vyslovených v metodickom usmernení č. 9408-5000/2021 a vychádzať z nasledujúcich premís: 

• analýza príčin vzniknutej situácie 

• príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou 

• následky vzniknutej situácie v zákazkách a potreba zmeny zmluvy (poznámka: dané metodické usmernenie sa zaoberá predovšetkým zmenou zmluvnej ceny) 

• vyhodnotenie skutočnosti, že verejný obstarávateľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný 

• posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov;

Miestne akčné skupiny z Oravy sa dohodli na spoločnom postupe pri zavedení regionálnej značky kvality

Miestne akčné skupiny z Oravy predstavili myšlienku zavedenia spoločnej regionálnej značky kvality na Orave. Vzájomná dohoda sa týkala definície územia pôsobnosti značky, spoločného postupu a jednotlivých krokov spojených so zavedením značky. 

Regionálna značka kvality bude podporovať jedinečné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Oravy, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade šikovnosť miestnych podnikateľov i remeselníkov. Regionálna značka bude pridanou hodnotou pre miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb a zároveň indikátorom kvality pre spotrebiteľov a návštevníkov regiónu. Zárukou kvality výrobkov a služieb pod značkou regionálneho produktu z Oravy bude najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Regionálna značka tak bude prispievať k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšovať jeho atraktivitu.

Spoločný postup pri zavedení regionálnej značky kvality bude po prvý krát predstavený verejnosti počas konania Agrokomplexu 2022 v Nitre, kde budú obidve miestne akčné skupiny prezentovať územie Oravy a jej hodnoty ako jeden celok. 

Združenie MAS Orava, o.z. realizovalo tento informačný seminár v rámci projektu Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Partnerom projektu je MAS Pobeskydí z Českej republiky. Seminára sa zúčastnili zástupcovia združenia MAS Biela Orava, MAS Kopaničiarsky región, MAS Dolný Liptov, VÚC Žilina, samospráv, remeselníkov, regionálnych výrobcov a farmárov.

Informačný seminár – Regionálna značka kvality na Orave

Združenie MAS Orava, o.z. si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár, ktorý sa uskutoční v rámci realizácie projektu ”Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Seminár sa bude konať dňa 16.6.2022 od 10:00 v hoteli Palatín v Oravskom Podzámku.

Seminár je vhodný pre lokálnych producentov, výrobcov, remeselníkov, ako aj aktérov v regionálnom rozvoji, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o problematike zavádzania regionálnej značky kvality a zároveň by chceli byť nápomocní pri jej zrode na území Oravy.

Podrobnejšie informácie s pozvánkou na pripravovaný seminár nájdete na stránke www.masorava.sk

Na seminár je potrebné sa zaregistrovať do utorka 14.6.2022 na https://forms.gle/vgSZnzKHgA6MNMsW7

Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov obmedzený, preto Vám bude účasť na seminári potvrdená.

MAS prezentovala svoju činnosť na Dni mladého farmára v Liesku

Hlavnou myšlienkou Dňa mladého farmára bolo osloviť deti, mladých ako aj širokú verejnosť k pozitívnemu vzťahu k farmárčeniu a k udržateľnému poľnohospodárstvu a taktiež spropagovať tradície a život na vidieku. MAS Orava vykonávala na podujatí animačné aktivity vo vzťahu k posilneniu spolupráce farmárov a našej MAS, diskutovalo sa na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov na Orave a prezentovali úspešné projekty v našom regióne.

Pozvánka na regionálne informačné podujatie

MAS Orava v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku vás srdečne pozýva 5.6.2022 do obce Liesek na Orave na aktivitu Ďeň mladého farmára. V stánku MAS Orava sa bude prezentácia činnosti MAS, bude sa diskutovať na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov a prezentovať úspešné projekty v našom regióne. Viac v priloženej pozvánke.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu s názvom „Financovanie animačných nákladov MAS Orava v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR

Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR

MAS Orava,o.z v spolupráci s českým parnerom MAS Pobeskydí, z.s. realizuje mikroprojekt REGIONÁLNA ZNAČKA – METÓDY A PROCESY JEJ ZAVÁDZANIA NA ÚMEZÍ ČR A SR, Kód malého projektu: SK/FMP/11b/09/009.

Cieľom MP je prenos skúseností, príkladov z praxe, ktoré by ozrejmovali postup získania a zavádzania regionálnej značky kvality. Našou ambíciou je zapojiť do realizácie ZK MAS CZ a SVK, regionálnych podnikateľov, výrobcov a producentov s výziou dlhodobej spolupráce. Projekt bude realizovaný prostredníctvom aktív: 

1.Informačný seminár, kde prizveme expertov z CZ a SVK z oblasti zavádzania a udržania RZ. Výsledkom bude získanie informácií o procese a pravidlách zavedenia RZ – prenos know-how,

2. Exkurzia do kraja regionálnej značky „BESKYDY originální produkt“, kde český partner MAS Pobeskydí udeľuje regionálnu značku – návšteva držiteľov regionálnej značky, 

3. Jarmok regionálnych značiek, odprezentovanie domácich producentov, ktorí sa chcú uchádzať o RZ, hostí z partnerskej oblasti CZ a SVK, ktorí už sú držiteľmi RZ.

Obdobie realizácie projektu: 04/2022 – 12/2022

Projekt sa realizuje s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A SR-ČR, Fondu malých projektov.

Štúdijná návšteva v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku

Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, dňa 8.10.2021

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila plánovaná návšteva, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom vykonávaného výskumu v oblasti včelárstva, poľnohospodárstva a možnostiach uplatnenia výsledkov vo vzdelávacom procese cezhraničného vzdelávania. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku. Na návšteve boli odprezentované výskumné činnosti ústavu predovšetkým v oblasti včelárstva a poľnohospodárskej výroby, duálneho vzdelávania v Ústave včelárstva. Výsledky a výstupy týchto výskumov môžu byť ďalej použité v procesoch moderného vzdelávania v danej problematike ako na Slovensku, tak aj v Poľskej republike (napríklad choroby a škodcovia včelstiev, šľachtenie odolných druhov obilia, kontrola kvality poľnohospodárskych produktov, efektivizácia postupov v poľnohospodárstve a podobne)..Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania a výskumu, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách, možnostiach zapojenia žiakov škôl a ich participácia na aktuálnych výskumoch Ústavu včelárstva a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila druhá z dvoch plánovaných študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na mechaniku strojov a zariadení, agromechanizáciu, poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, agropodnikanie a číslicovo riadené stroje. Taktiež boli odprezentované úspechy školy v duálnom vzdelávaní a cezhraničnom vzdelávaní Erasmus+.

Na pôde tejto školy bola uskutočnená aj prezentácia Goralského združenia agroturistiky, ktorá bola zameraná na turistiku v Malopoľskom vojvodstve, nárokoch na zručnosti vzdelávania sprievodcov v regionálnom cestovnom ruchu a možnostiach cezhraničnej spolupráce pri príprave študentov na trh práce v segmente cestovný ruch/agroturizmus. Taktiež partneri z Nowosielcov odprezentovali možnosti využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu – so zameraním na technickú stránku výučby, materiálovú a strojársku náročnosť takéhoto vzdelávania, ekonomické prínosy využívania umelej inteligencie v poľnohospodárskej výrobe.

Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole Pod Bánošom Banská Bystrica

Pod Bánošom Banská Bystrica, dňa 7.10.2021

Dňa 7.10.2021 sa uskutočnila prvá z dvoch študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na včelárstvo, apiterapiu, apiturizmus, potravinárstvo, ošetrovateľstvo zvierat a agronómiu.

Na pôde školy Pod Bánošom bola uskutočnená aj prezentácia ukončených aktivít a výstupov realizovaného projektu za partnera Nowy Targ a zároveň aj prezentácia možností využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu.

V závere študijnej návštevy bol odprezentovaný študijný program Bača/Valach, ktorý mal v Poľsku veľký úspech a predstavil ho pán Józef Michałek – koordinátor programu „OWCA Plus” Sliezskeho kraja – vedúci programu „Malopoľsko na výpase”, spoluautor štúdia „bača, valach.”Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení počas troch hodín neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – aktualizácia webovej stránky projektu

Predmetom zákazky je aktualizácia webovej stránky www.masorava.sk. Cieľom aktuálizácie stránky je informovanie širokej verejnosti o realizácií projektu: „Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce./Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.“ 
Stránka bude obsahovať časti s informáciami o projekte, informáciu, že projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Interreg PL-SK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, informácie o zapojených partneroch v projekte, informácie o aktivitách projektu a priebehu implementácie. Taktiež aj informácie o školách analyzovaných v projekte. Rovnako bude umožnovať zverejňovať príspevky o spolupracujúcich stredných školách v projekte.Informácie o aktivitách a cieľoch projektu budú v slovenskom aj v poľskom jazyku.