!AKTUALIZÁCIA! 7.4 PRV – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

MAS Orava, o.z. vydáva dňa 21.8.2023 aktualizáciu výzvy s kódom MAS_065/7.4/3.

Aktualizácia sa týka obsahu výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia predmetnej výzvy na 21.9.2023.

Všetky ostatné dokumenty a prílohy zostávajú platné a touto výzvou nezmenené.

________________________________________________________________________________________

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou Orava, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení §17  zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód výzvy: MAS_065/7.4/3
Trvanie výzvy: 23.06.2023 – 22.08.2023