Beáta Radzová: Chceme vytvoriť región, na ktorý budeme hrdí 

O aktivitách miestnej akčnej skupiny MAS Orava sme sa rozprávali s finančnou manažérkou Beátou Radzovou, ktorá pochádza z Hruštína. 

Rozhodla som sa prispieť k tomu, aby sme boli na Oravu hrdí

V MAS Orava pôsobíte od jej vzniku. Čím vás tento projekt na začiatku zaujal? 

Vždy som si chcela založiť nejakú neziskovú organizáciu a venovať sa rozvoju regiónu, v ktorom žijem. Keďže pochádzam z Hruštína, Orava mi je veľmi blízka. Rozhodla som sa preto, že aj ja prispejem aspoň malou mierou k tomu, aby sme spoločne vytvorili región, na ktorý budeme hrdí.  

Aká je náplň vašej práce v MAS Orava? Čomu sa venujete? 

V MAS Orava pracujem ako finančný manažér. Informujem ľudí o možnostiach zapojiť sa do výziev, kontrolujem všetky povinné náležitosti prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o preplatenie finančných prostriedkov. Usmerňujem žiadateľov k postupom verejného obstarávania tak, aby bol celý proces v súlade s platnými zákonmi. Zároveň som zodpovedná za chod kancelárie miestnej akčnej skupiny. 

MAS Orava: Partnerstvo so samosprávami, školami aj podnikateľskými subjektami

Kto tvorí Mas Orava?

MAS Orava je verejno-súkromné partnerstvo. Spája subjekty verejného, podnikateľského a neziskového sektora pôsobiacich na území Oravy, v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a obci Hruštín. Partnerstvo tvorí 39 samospráv, 4 základné školy, 15 podnikateľských subjektov, 12 fyzických osôb – živnostníkov a 26 členov z tretieho/neziskového sektora. Všetci členovia majú rovnaké práva, kompetencie, prístup k informáciám a možnosť byť aktívnym členom združenia.

MAS Orava je združenie skúsených a odhodlaných subjektov, ktoré vzájomne spolupracujú s cieľom rozvinúť región a tým zlepšiť život nás všetkých.  

Aká je spolupráca s žiadateľmi o projekty? 

Myslím si, že sú radi, že majú príležitosť sa so svojimi projektami zapojiť do danej výzvy. Vždy sa im snažíme vysvetliť celý proces od podania žiadosti po zrealizovanie projektu. Možno, že je to trošku viac vypisovania papierov, ale výsledok napokon vždy stojí za to. Žiadatelia bývajú prekvapení z toho, aký je celý proces niekedy časovo a papierovo náročný. Ich predstava je úplne iná. Od nás ale vždy odchádzajú informovaní, vždy sa im snažíme poradiť a pomôcť, tak aby realizácia projektov bola pre nich čo najmenej stresujúca. 

Nadšení zo spolupráce s oravskou „maskou“

Keď ste im svoj zámer predstavili, aké boli reakcie? 

Boli z toho nadšení, že do regiónu prídu peniaze, ktoré pomôžu k rozvoju miesta, kde žijú, pracujú a vychovávajú svoje deti. 

Dalo by sa povedať, že miestne akčné skupiny po celom Slovensku fungujú ako malé ministerstvá, ktoré vyhlasujú výzvy na predkladanie projektov? 

Áno. Je skutočne pravda, že sme také malé ministerstvo, ktoré prijíma žiadosti, kontroluje ich, schvaľuje projekty, dohliada na ich realizáciu, vykonáva kontroly na mieste a monitoruje výsledky projektov. 

Aké má podľa vás partnerstvo MAS s jej ďalšími členmi pozitívne a negatívne stránky? 

Tvoríme komunitu, priateľstvá a aj v rámci animácií robíme spoločné aktivity. Je to vždy skvelá príležitosť ako sa zblížiť. Negatívna je asi len byrokracia, je to vyčerpávajúce. Ide o zdĺhavý proces kontroly dokumentov na riadiacich orgánoch. 

Osvojil si región Oravy fungovanie MAS? Zapája sa aktívne do výziev alebo máte ešte stále pocit, že o možnosti ako rozvinúť miesto, kde žijú a pracujú, nevie dostatočne veľké množstvo ľudí? 

Aktívni členovia MAS Orava o nás vedia a spolupracujú s nami. Aj sa pravidelne informujú o našich výzvach či plánoch, o možnosti predložiť žiadosť. Budeme však radi ak o našich aktivitách bude vedieť, čím viacej ľudí. V súčasnosti realizujeme komunikačnú stratégiu, ako komunikovať s verejnosťou, ako ich zapájať do našich aktivít, aby sme zastrešili čo najviac ľudí z regiónu. Je to pre nás dôležité, aby ľudia vedeli, že sa na nás môžu obrátiť a my im vieme pomôcť a poradiť. 

Nové výzvy: Podpora cestovného ruchu a trávenie voľného času

Koľko výziev viete približne vyhlásiť za jeden rok a na čo budú zamerané? 

Približne sú to štyri výzvy za rok. Tento rok budeme vyhlasovať výzvy na projektové opatrenia pre samosprávy zamerané na podporu cestovného ruchu, rekreačnej a turistickej infraštruktúry a projektov zameraných na investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času, napríklad budovanie športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, vonkajších priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia, investície do objektov určených pre komunitnú/spolkovú činnosť a do rekonštrukcie kultúrnych domov a domov smútku. Plánujeme podporiť aj podnikateľov nášho územia. Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu si budú môcť postaviť či zrekonštruovať ubytovacie zariadenie, alebo doplniť do už existujúceho zariadenia wellness, saunu, bazén či ihrisko. V roku 2023 plánujeme vyhlásiť výzvu aj na podporu podnikateľov, ktorí sa venujú spracovaniu alebo predaju poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Pre viac informácií odporúčam sledovať našu stránku alebo facebookové konto

Za takmer desať rokov svojej existencie MAS Orava priniesla do regiónu približne 2,4 milióna eur. Odkiaľ sa na Slovensko dostanú tieto peniaze?  

Peniaze sú z Európskej únie a štátneho rozpočtu, žiadatelia si zároveň zabezpečujú aj spolufinancovanie projektov s rôznou percentuálnou výškou. V tomto programovom období mohli masky získať finančné zdroje až do výšky tri a pol milióna eur. Táto suma sa odvíjala od pomerne zložitého prepočtu, do ktorého vstupovala rozloha územia, počet obyvateľov a nezamestnanosť. MAS sú financované z dvoch fondov. Ide o Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V iných krajinách EÚ môžu miestne akčné skupiny realizovať projekty vo viacerých programoch. My len v dvoch spomínaných. Toto považujem za nesmiernu škodu, pretože by sme mohli podporovať aj ďalších žiadateľov a prinášať tak rozvoj pre Oravu napríklad aj v oblasti zdravotníctva, školstva, vzdelávania a podobne. V súčasne nastavených podmienkach, žiaľ, toto nie je možné.