Partnerská dohoda SR a LEADER 2014-2020

Integrovaný prístup k územnému rozvoju podporovaný z EŠIF, alebo súhrn integrovaných prístupov k územnému rozvoju na základe obsahu programov

V programovom období 2007 ? 2013 sa uplatňoval prístup územnej koncentrácie s cieľom smerovať investície v území podľa tematickej príslušnosti. Obce a mestá boli rozdelené na inovačné a kohézne póly rastu a vidiecke oblasti. Realizované projekty však boli implementované ako dopytovo orientované, čo vytváralo tlak na administráciu a spôsobovalo to vysoké finančné výdavky žiadateľov na spracovanie projektových žiadostí. Skúsenosti z programového obdobia 2007 ? 2013 poukázali na nedostatky v oblasti prípravy, plánovania a pri činnostiach spojených s rozhodovaním na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Bez tejto vzájomnej previazanosti dochádza k presadzovaniu individuálnych projektov, ktoré majú slabší vplyv na celkové dosahovanie stanovených cieľov v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 ? 2013.

V programovom období 2014 ? 2020 sa pristupuje k uplatneniu integrovaného prístupu tak, aby EŠIF čo najvýraznejšie prispievali k cieľom Stratégie Európa 2020. Predpokladom uplatnenia integrovaného prístupu je zlepšenie mechanizmov pre priamu účasť partnerov na miestnej a regionálnej úrovni na príprave a rozhodovaní o implementácii EŠIF na základe rozvojového potenciálu územia. Hlavnou úlohou územnej koncentrácie pre jednotlivé tematické ciele je členenie územia podľa jeho charakteru, funkčnosti a rozvojového potenciálu, ako predpokladu pre smerovanie investícií EŠIF do riešenia špecifických problémov regiónov s efektívnym využitím miestneho potenciálu a zdrojov. Základným východiskom tohto členenia je celoštátny územno-plánovací dokument, a to KURS (pozri časť 1.1.1 Územná koncentrácia investičných priorít tematických cieľov).

V podmienkach SR sa budú využívať aj globálne granty pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré budú  tematicky a územne zamerané, a to prostredníctvom podpory z ESF a EFRR. Globálne granty budú implementované prostredníctvom malých projektov sprostredkovateľskými mimovládnymi neziskovými organizáciami, pri zabezpečení čo najširšieho využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Opatrenia na zabezpečenie integrovaného prístupu k využívaniu EŠIF pre územný rozvoj špecifických subregionálnych oblastí

Opatrenia na zabezpečenie integrovaného prístupu na využívanie EŠIF sa budú uplatňovať na viacerých úrovniach a budú založené na posilnení viacúrovňového plánovania a spolupráce.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)

Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. Pre miestnu úroveň je typická široká rozmanitosť potrieb a výziev, ktorým jednotlivé územia čelia. Pri ich identifikácii ide o riešenia, ktoré majú priamy dopad na dané územie, a to za predpokladu, že príslušná miestna komunita disponuje organizačnou, technickou a finančnou kapacitou na ich riešenie.

Hlavné výzvy na miestnej úrovni sú:

A. Sociálno-ekonomická zaostalosť

 • nízka konkurencieschopnosť zaostávajúcich vidieckych oblastí,
 • nedostatočná podpora živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), mikro a malých podnikov najmä v poľnohospodárskom sektore,
 • nedostatočná kvalifikácia a prax pracovnej sily,
 • vysoká miera nezamestnanosti, hlavne mladých na vidieku, čím sa zvyšuje riziko chudoby,
 • chýbajúce príležitosti na vznik miestnych trhov a tvorbu krátkych produkčno-spotrebiteľských reťazcov (napr. potravinových),
 • slabo rozvinutá miestna ekonomika a absencia zavádzania inovácií na miestnej úrovni,
 • nedostatočné využívanie zdrojov vo vidieckych oblastiach, napr. prírodno-kultúrneho dedičstva.

B. Nízka kvalita života

 • nedostatočne rozvinutá sociálna a technická infraštruktúra vo vidieckych oblastiach,
 • nízka atraktivita územia pre obyvateľov a slabé možnosti alternatívneho trávenia voľného času,
 • nízke povedomie o hodnotách kultúrneho dedičstva a o ochrane prírodných zdrojov vo vidieckych oblastiach,
 • nízka odolnosť a ochrana voči živelným katastrofám vo vidieckych oblastiach,
 • nedostatočné zavádzanie nových progresívnych (zelených) technológií a inovácií vo vidieckych oblastiach,
 • nedostatočná podpora sociálnej inklúzie zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach.
 • Chýbajúca infraštruktúra miestnych služieb vo vidieckych oblastiach
 • nízka efektívnosť, slabá kvalita a diverzita miestnych služieb,
 • nízka, alebo žiadna miera zapojenia miestnych partnerov do prípravy a implementácie projektov a dominancia podpory subjektov verejného sektora.

Medzi hlavné prioritné oblasti riešené prostredníctvom prístupu CLLD patria:

 • rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach,
 • ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky klimatickej zmeny, efektívne a udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,
 • budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,
 • zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí.

Uplatnenie prístupu CLLD bude primárne prispievať k TC 9. Jednotlivé stratégie miestneho rozvoja budú môcť prispievať aj k ďalším tematickým cieľom v závislosti od stanovených cieľov miestnych stratégií, a to k tematickým cieľom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10.

Cieľové územie

Z hľadiska typológie územia bude oprávnenou oblasťou pre CLLD územie miestnej akčnej skupiny (MAS) s celkovou hustotou osídlenia do 150 obyvateľov/km2. V podmienkach SR to budú najmä vidiecke oblasti, ktorých súčasťou môžu byť aj menšie, prípadne stredne veľké mestá, alebo mestské časti. Kritériom pre oprávnenosť MAS je územie celej miestnej akčnej skupiny, nie územia (katastre) jej jednotlivých členov. Počet obyvateľov na území miestnej akčnej skupiny musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov.

Identifikácia EŠIF použitých pre CLLD a ich alokácia

Cieľom CLLD je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prevažne vidieckeho územia a zaistenie dlhodobého udržateľného rozvoja územia s riešením vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich funkčným zázemím, a to prostredníctvom multifondového miestneho rozvoja vedeného komunitou. Na podporu CLLD sa bude využívať EPFRV prostredníctvom PRV SR (opatrenie Iniciatíva LEADER) a EFRR prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len ?IROP?). CLLD sa nebude implementovať prostredníctvom ESF. Alokácia z EPFRV na podporu CLLD bude vo výške najmenej 5 % príspevku tohto fondu EÚ v rámci alokácie PRV SR a alokácia z EFRR prostredníctvom IROP predstavuje indikatívnu alokáciu vo výške 100 mil. EUR.

Rozsah stratégií miestneho rozvoja

Integrované stratégie miestneho rozvoja budú pripravované ako multifondové stratégie, t. j. financované z EPFRV a EFRR. S cieľom zvýšiť prínos k plneniu cieľov Stratégie Európa 2020 môže mať ich rozsah širšie zameranie s priemetom na realizáciu aktivít z ostatných nástrojov podpory EÚ a SR mimo EŠIF.

SR neuplatní financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS a nákladov na oživenie stratégií prostredníctvom hlavného (lead) fondu. Tieto náklady budú financované pomerne z obidvoch fondov (EPFRV a EFRR) podľa podielu každého z fondov na financovaní CLLD. SR v rámci CLLD nebude implementovať opatrenia v rámci prípravnej podpory.

Koordinácia a administratívne zabezpečenie CLLD

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 ? 2020 (ďalej aj ?gestor CLLD?). Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP (ďalej ?RO pre IROP?) vytvorí Koordinačný orgán pre prípravu a implementáciu CLLD, ktorého hlavnou úlohou bude vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD. MAS budú vyberané viackolovým systémom. Vyhlásenie výziev na výber MAS bude v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja a následné pridelenie štatútu MAS vytvorí gestor CLLD výberovú komisiu so zastúpením RO pre IROP. V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s RO pre IROP a inými relevantnými partnermi.

Medzi hlavné úlohy MAS, okrem mobilizácie obyvateľov a mapovania územia s cieľom jeho rozvoja v zmysle cieľov stratégie miestneho rozvoja, patrí:

 1. vypracovanie integrovanej stratégie miestneho rozvoja,
 2. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí o podporu, administratívna kontrola žiadostí o podporu a príloh, hodnotenie projektov podľa výberových kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov, vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie miestneho rozvoja, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia,
 3. zber informácií pre monitorovanie a hodnotenie,
 4. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie miestneho rozvoja,
 5. realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie miestneho rozvoja a s tým spojených prác,
 6. sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku.