Tomáš Moravčík: Miestna akčná skupina je fantastická platforma na rozvoj prostredia, v ktorom žijeme 

Tomáš Moravčík patrí medzi zakladateľov Miestnej akčnej skupiny v Oravskom Podzámku, ktorá ťahá tento región dopredu. Srdce zapálené pre rozvoj Oravy má už takmer desať rokov – a toto srdce neprestáva ďalej biť naplno pre zmysluplné projekty, ktoré menia život Oravcov k lepšiemu.

tomáš moravčík

Vznik oravskej „masky“: Mali sme obrovské očakávania

Pamätáte si na ten čas, keď sa začalo skloňovať, že na Orave vznikne miestna akčná skupina, ktorej budete súčasťou? Ako ste to vtedy vnímali? 

Pamätám si to úplne presne, lebo som stál pri jej zrode. Išli sme do toho s veľkými očami, mali sme obrovské očakávania, ako založíme miestnu akčnú skupinu, ako budeme podporovať podnikateľov a starostov, ako na Oravu prinesieme financie, zviditeľníme región a zlepšíme život ľuďom v ňom. Boli sme z toho nadšení. Pustili sme sa do príprav, založili sme MAS, úspešne sa nám podarilo získať štatút MAS a mohli sme sa konečne pustiť do toho, ako sme si úplne na začiatku vysnívali, že kde chceme vidieť región Oravy o desať rokov. 

Podarilo sa splniť cieľ, ktorý ste si dali na začiatku? 

Ešte na sto percent splnený nie je, ale postupnými krokmi sa nám ho darí plniť a vyzerá to tak, že všetky ciele, ktoré sme si stanovili v strategickom dokumente aj splnené budú, čo sa týka podporených podnikateľských zámerov, podporených samospráv, vyhlásených výziev či prefinancovaných projektov. 

Pomalými krokmi sa nám darí meniť myslenie ľudí z lokálneho na regionálne.

Čím je pre vás práca v MAS Orava zaujímavá aj po takmer desiatich rokoch, odkedy ste súčasťou tejto iniciatívy?   

To, že dookola nerobíme to isté. Stále sa vzdelávame, musíme reagovať na nové podnety, výzvy, aktualizácie. Neustále stretávame nových ľudí, nadväzujeme nové partnerstvá, či už v regióne Oravy, ale aj v zahraničí. Pomalými krokmi sa nám darí meniť myslenie ľudí z lokálneho na regionálne. Je to vidieť napríklad v tom, že starostovia prinášajú perspektívy rozvoja, ktoré nekončia s tabuľou koniec obce vedľa hlavnej cesty, ale že vidia možnosti rozvoja územia v spoločnom spájaní, nadregionálnom uvažovaní, že projekty s celoregionálnou pridanou hodnotou budú v blízkej budúcnosti absolútnou nevyhnutnosťou.

Napríklad spoločná komunálna technika, spoločné nakladanie s odpadmi, spoločné postupy pri rozvoji cestovného ruchu. Toto ma na mojej práci baví najviac. Vidieť zmenu v myslení ľudí, že sa veci dajú robiť aj inak, ako zaužívaným spôsobom a prekvapivo sú aj tieto spôsoby vysoko funkčné a efektívne.

Pracujete s ľuďmi, čo nebýva ľahká práca.

Zatiaľ máme to šťastie, že väčšinou pracujeme so šikovnými ľuďmi, ktorí majú rovnaký pohľad na rozvoj regiónu, vytvárajú sa silné putá a väzby, partnerstvá a spolupráce, vďaka ktorým spoločne ťaháme za Oravu. 

tomáš moravčík

Tomáš Moravčík: Na začiatku je komunikácia

Aká je náplň vašej práce v MAS Orava? Čomu sa venujete? 

Som projektový manažér. Na starosti mám v MASke takmer všetko. Vyhlasovanie výziev, prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kontrolovanie týchto žiadostí. Úplne na začiatku celého procesu je, samozrejme, komunikácia s potencionálnymi žiadateľmi. Musíme im vysvetliť, o čom výzva vlastne je, spolu si detailne prejdeme všetky prílohy k danej výzve a až úplne na konci je informácia, ako správne výzvu predložiť. Po predložení nasleduje administratívna kontrola žiadostí, odborné hodnotenie, výber odporučených projektov na schválenie, zazmluvňovanie a dozeranie na celý projektový cyklus, aby sa projekt realizoval presne v zmysle zmluvy o príspevok, zároveň ešte vykonávame kontrolu verejného obstarávania, kontrolu prijatých žiadostí o platbu, finančnú kontrolu na mieste. Ideme aj do terénu a kontrolujeme skutkový stav projektu voči deklarovanej dokumentácii v papierovej forme. 

Ako vyzerá bežný pracovný deň? 

Skladá sa z administratívnej agendy. Každý deň je iný, vždy riešime niečo iné. Buď verejné obstarávanie, ktoré kontrolujeme alebo sa pripravujeme na kontrolu napríklad CNC sústruhu, ktorý bol obstaraný z nášho projektu. Alebo poskytujeme informácie potenciálnym žiadateľom a usmerňujeme ich. Kvantum práce je tlač dokumentov, ich zakladanie a kopírovanie, teda klasická administratíva. Samozrejme aj telefonovanie, emaily, kontrola dokumentov, ktoré buď starostovia alebo podnikatelia pošlú na kontrolu. 

Spomínate množstvo kontrolnej agenty. Kto kontroluje vás? 

Sú rôzne príručky a usmernenia, tých sa musíme držať a podľa nich postupovať. Keď sa definitívne rozhodne o tom, či boli prostriedky oprávnené, tak kontrolu robí ešte ministerstvo. Či sme my postupovali správne a tak ako sme mali. 

Miestne akčné skupiny: Privítali by sme menej byrokracie

Je niečo, čo v systéme fungovania miestnych akčných skupín na Slovensku nefunguje dobre? Uvítali by ste nejakú zmenu? 

Určite by sme privítali viac financií pre miestne akčné skupiny, väčšie kompetencie a aj menej byrokracie. Skrátenie lehôt kontrol a zavedenie paušálnych výdavkov pri eurofondových projektoch je snom každého starostu a projektového manažéra. Inšpirujme sa v zahraničí, nemusíme vynájsť koleso, stačí vziať funkčný systém a upraviť ho na podmienky Slovenska. Keď to funguje v zahraničí, prečo by nemalo u nás?

V čom si predstavujete väčšie kompetencie pre „masky“

Dať nám väčšiu voľnosť pri spracovávaní stratégií miestneho rozvoja, nezväzovať nám ruky dodržiavaním najrôznejších limitov, pomerov, percent, ktoré často bránia lepšiemu prerozdeleniu financií do územia. 

mas orava

Na Orave je aj týždeň dovolenky málo. Preč ma to neťahá

Čím je podľa vás región Oravy zaujímavý a možno aj krajší než iné regióny na Slovensku? Čím si vie človeka získať? 

Orava je predovšetkým krásna a zaujímavá svojimi prírodnými predpokladmi. Máme tu Tatry, Oravskú priehradu, najnavštevovanejší Oravský hrad. Aj týždeň dovolenky je človeku málo, aby to tu všetko spoznal. Na druhej strane je Orava známa pracovitými ľuďmi, dobrosrdečnými a otvorenými. Tým je pre mňa najkrajšia. Na Orave som sa narodil, žijem tu s manželkou aj dvomi deťmi, neťahá ma to preč. Chcem Orave pomôcť a vrátiť to, čo mi dala. Moje srdce bije pre Oravu.

V čom vidíte rezervy, ktoré by sa mohli zlepšiť?

Vždy je čo zlepšovať a práve preto sme založili Miestnu akčnú skupinu (MAS), ktorá má pomáhať zlepšovať život na Orave, či už obciam, ľuďom, podnikateľom alebo neziskovým organizáciám. Máme za cieľ rozvinúť región po ekonomickej, ľudskej, vzdelanostnej aj kultúrnej stránke. Práve na toto „maska“ slúži – ľudia v území rozhodnú, akým smerom sa bude rozvoj uberať, nie úradník na opačnom konci krajiny.

Miestna akčná skupina rozvíja vidiecke prostredie. O rozvoji rozhodujú ľudia, nie úradníci na opačnom konci republiky.

„Maska“ je fantastická platforma na rozvoj vidieckeho prostredia. Práve aj vďaka výzvam, ktoré vyhlasujeme, či sú už zamerané na rozvoj infraštruktúry, rozvoj samosprávy, na skvalitňovanie podnikateľského prostredia alebo nastavovanie inovatívnych prvkov do výroby, ktoré idú ruka v ruke so zvyšovaním zamestnávania. Konkurencieschopnosť Oravy nezlepšíme za týždeň ani za dva, ale poctivou mravenčou prácou dosiahneme vytúžený cieľ. Chápeme aj, že to nedokážeme sami. To ani nechceme. Našou úlohou je rozbehnúť procesy vo vnútri regiónu, na ktorých budú môcť stavať ostatní a vzájomne sa ťahať dopredu.

Môže sa do výzvy zapojiť aj niekto, kto nie je členom partnerstva vašej MAS Orava? 

Samozrejme. Nemusí byť vôbec členom, výzvy sú postavené tak, že oprávneným žiadateľom je ten, kto má prevádzku alebo sídlo na území MAS Orava. To znamená územné pôsobenie v okrese Dolný Kubín (mimo obce Zázrivá), Tvrdošín a aj v obci Hruštín. Benefit zo zrealizovaných projektov tak ostáva natrvalo v našom území.

Stáva sa, že sa niektoré projekty neschvália? Ak áno, prečo sa tak deje? 

Áno, stane sa. Vždy je maličké percento žiadostí, ktoré nebudú schválené z rôznych príčin. Deje sa to väčšinou kvôli tomu, že sa zabudne nejaká doležitá príloha doložiť v termíne alebo jednoducho kvôli externým faktorom, na ktoré nemá žiadateľ dosah. Takými sú napríklad ceny materiálov, tovarov a služieb rastúce takým tempom, že peniaze, ktoré boli zazmluvnené na realizáciu projektu žiadateľa, nie sú postačujúce. Alebo napríklad aj zdĺhavý proces kontroly a zazmluvnenia projektov žiadateľov. Žiadatelia chcú a potrebujú čerpať prostriedky v horizonte niekoľkých týždňov, maximálne pár mesiacov. Oni nemajú čas čakať rok alebo dva na vyhodnotenie ich žiadostí. Za ten čas sa logicky zmenia priority podnikateľa alebo starostu. Radšej si vezmú na realizáciu svojho zámeru komerčný úver alebo použijú našetrené peniaze, prípadne úplne znechutení zavrú eurofondové dvere. V takýchto prípadoch neostáva iné, len odstúpenie od realizácie projektu a práca všetkých ľudí vychádza navnivoč. Ale ako hovorím, takýchto prípadov je v našej MAS mizivé percento.

Miestne akčné skupiny slúžia ako lepidlo najrôznejších subjektov, ktoré by na prvý pohľad nevedeli spolupracovať

Ktoré z výziev sú pre žiadateľov najatraktívnejšie? 

Máme dva okruhy žiadateľov. Sú to samosprávy z oprávneného územia našej MAS. Majú veľký záujem o výzvy, pretože v obciach je stále čo budovať a vďaka našej podpore získali ďalší (častokrát pri malých obciach aj jediný) finančný zdroj pre svoje zámery. Či už ide napríklad o zrekonštruovanie starej budovy a vdýchnuť jej nový zmysel využitia, vybudovanie detského ihriska či športoviska, odstránenie havarijného stavu na streche kultúrneho domu, zriadenia obecného múzea, pamätnej izby, náučného chodníka, amfiteátra alebo vyhliadkovej veže.

Druhou skupinou žiadateľov sú podnikatelia v priemysle alebo v službách. Väčšinou ide o strojárske firmy, ale máme aj takých, ktorí sa venujú aj spracovaniu poľnohospodárskych produktov, napríklad syra, mlieka alebo sušia bylinky. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu, ktorí si dokážu vybudovať napríklad wellness, zvýšiť počet lôžok, postaviť úplne nový penzión, zriadiť minigolf, vybudovať sauny, rekonštruovať kuchyňu a podobne.

Miestna akčná skupina je ako čarodejník. Mieša, kombinuje a zrazu je z toho perfektný projekt. Sme tvorcovia.

Ak by ste mali definovať miestné akčné skupiny po celom Slovensku jedným slovom, ktoré by to bolo? 

Spájanie. MAS-ky slúžia ako akési lepidlo najrôznejších subjektov v území, ktoré by na prvý pohľad nevedeli spolu fungovať alebo spolupracovať. Často dostávame napríklad otázku, že čo by už len mali mať spoločné napríklad oravská obec, miestny podnikateľ a základná škola? No napríklad spoločný projekt inovatívneho vzdelávania a prípravu na trh práce. Miestna akčná skupina je ako taký čarodejník, ktorý neustále mieša, kombinuje, sem-tam niečo vo vhodný čas pridá a zrazu je z toho krásny projekt, ktorý napokon v území vypáli úplne perfektne. Sme tvorca.