Vieš čo je RIÚS? Do čoho investovať viac vo verejnej infraštruktúre v Žilinskom kraji?

Dňa 14.5.2014 na svojom rokovaní vláda SR schválila Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 ? 2020 (IROP) a ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom určila aj Žilinský samosprávny kraj.

Dňa 15.5.2014 nadobúda účinnosť dodatok splnomocnenia, ktorým Žilinský samosprávny kraj prijal od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR úlohu orgánu koordinácie prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (RIÚS Žilinského kraja). RIÚS Žilinského kraja bude strategickým dokumentom pre realizáciu investičných priorít IROP na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)do roku 2023 v oblastiach regionálnej dopravy, regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia.

Po mesiacoch neformálnych prác na tvorbe programu ako aj stratégii, dnešným dňom začínajú hlbšie diskusie s relevantnými partnermi, medzi ktorých patria v prvom rade obyvatelia nášho kraja na tému – Čo potrebuje občan nášho kraja viac, aby sa zlepšila kvalita jeho života a aby sa zabezpečilo udržateľné poskytovanie verejných služieb?

image008Čo v našom kraji prioritne potrebujeme a môžeme financovať z EÚ? cesty a mosty prepájajúce obce kraja? cyklotrasy? verejnú osobnú dopravu? sociálne a zdravotnícke zariadenia? školy ? stredné, základné, materské? kreatívne centrá a umelecké inkubátory? vodovody a kanalizácie? parky a verejnú zeleň?

S cieľom správne zodpovedať na otázky a pripraviť kvalitnú stratégiu ?ušitú na mieru? Žilinského kraja, ktorá v čo najširšom rámci zohľadňuje potreby jej obyvateľov, so zreteľom na základné európske princípy vás  oslovujeme s anketou http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/programove-obdobie-2014-2020.html