Zapojte sa s nami do výzvy z Programu Slovensko na projekty rekonštrukcie a modernizácie základných škôl

Výzva pre základné školy (PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR)

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl ako samostatnú akciu.

Výzva ponúka nasledovné typy akcií:

a)  podpora desegregácie výchovy a vzdelávania

b)  debarierizácia škôl a školských zariadení

c)  materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení

d)  budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

e)  výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou; základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
  • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
  • subjekt zo súkromného sektora – právnická osoba alebo fyzická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou.

Oprávnenými sú základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Spolufinancovanie je 8 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 50 000 000 EUR (zdroj EÚ), z toho minimálne 10 000 000 EUR je alokovaných na akciu e) výzvy.

Termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia je do 16.10.2023.

Dokumentácia výzvy: https://www.itms2014.sk/file-download/dAKoZUvvuP9YT7f6bj9iRQ

MAS Orava pripraví návrh rozpočtu aj celú žiadosť o nenávratný finančný príspevok

V minulosti sme úspešne pripravili a implementovali viac ako 30 projektov zameraných na rekonštrukciu základných a stredných škôl a modernizáciu vybavenia odborných učební. Radi Vám aj teraz pripravíme kompletnú žiadosť o NFP pre získanie dotácie. Cena za spracovanie dokumentácie žiadosti je stanovená po prvotnej konzultácii. Neváhajte nás kontaktovať.