Zber projektových zámerov PRV

M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.

Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.

V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné investície za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom podniku a v prípade využívania solárnej energie, táto pokryje sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na klimatizáciu a pod.:

 1. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 2. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 3. investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie, kde je časť energie uvádzaná do siete;
 4. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu vyrobeného termochemickou konverziou s max. elektrickým výkonom do 500 kW;
 5. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW;
 6. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie solárnej energie s max. výkonom 250 kW;
 7. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie veternej energie s max. výkonom 250 kW;
 8. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej energie s max. výkonom 250 kW.

Druh podpory: Grant

Prijímatelia:

Činnosť 1 a 2: Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.

Činnosť 1 až 3:

 1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
 2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve obcí a ich združen, súkromných vlastníkov a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Miera podpory: 

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55%
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 45 %
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky: 35 %

Príspevok max. 100 tis. EUR

M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

 Prijímatelia: 

 1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí;
 3. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)) .

Oprávnené náklady: 

 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce;
 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3

Podmienky oprávnenosti:

 • dodržiavanie všeobecných podmienok oprávnenosti uvedených v podkapitole 8.1.3 PRV;
 • investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty;
 • v prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí splňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.);
 • v prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu predložením relevantnej zmluvy;
 • neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.;
 • povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.

Miera podpory: 100%, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry.

Príspevok max. 100 tis. EUR

7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 • zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

Prijímatelia: 

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).

Príspevok max. 100 tis. EUR

7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Prijímatelia:

 • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 • združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

Oprávnené náklady: 

 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce;
 2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3 PRV.

Miera podpory: 100%, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry.

Príspevok max. 100 tis. EUR

Opatrenie 16 Spolupráca

16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií

Pilotný projekt sa vzťahuje na prvotnú fázu zavádzania alebo realizovania, ktorá do určitej časti otestuje pripravenosť daného riešenia pre konečné nasadenie v rámci celého územia alebo u viacerých podnikov a organizácií, alebo podporí zavedenie dlhodobo aplikovateľného systému. Ide o čiastkovú realizáciu daného výstupu z hľadiska rozsahu alebo času aplikácie s cieľom otestovať funkčnosť, prípadne zhodnotiť, či daný proces je dlhodobo adaptovateľný v danom prostredí. Cieľom pilotného projektu je otestovať v produkčnom prostredí, či systém funguje tak, ako bol navrhnutý a či má predpoklady na konečnú alebo dlhodobú implementáciu alebo aplikáciu, resp. či je uvedené riešenie vhodné v rámci celého porovnateľného územia.

Pilotné projekty budú prioritne zamerané na:

a) podporu inovácií a inovatívnych riešení;

b) vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a technológií;

c) vývoj a zavádzanie nových postupov a procesov pri odbyte poľnohospodárskych produktov a výrobkov;

d) vývoj a zavádzanie nových inovatívnych postupov v súvislosti s variabilným resp. presným obhospodarovaním pôdy a s technikou a technológiou v živočíšnej výrobe;

e) pilotné projekty v rámci spoločných činností realizovaných v záujme zmiernenia klímy, ekológie a zlepšenia životného prostredia.

Druh podpory

 • grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do max. 50% oprávnených výdavkov v prípade investícií

Prijímatelia

Najmenej tri subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií.

V prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu, pokiaľ poskytnutá podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných užívateľov, bude verejne prístupná alebo voľne šíriteľná. V uvedenom prípade bude možné využiť postupy v zmysle § 26 zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak prijímateľ podpory splní podmienky operačnej skupiny (podľa podopatrenia 16.1), môže získať štatút operačnej skupiny.

Oprávnené náklady

 1. náklady na štúdie alebo plány týkajúce sa príslušnej oblasti, realizačné štúdie, geometrické plány, vypracovanie podnikateľského plánu, plánu na zvýšenie úrodnosti alebo inej stratégie miestneho rozvoja;
 2. náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť projektu;
 3. náklady na príslušné vzorky, merania, zamerania a testovania s tým spojené;
 4. prevádzkové náklady na uskutočnenie plánu, štúdie, prieskumu alebo spolupráce;
 5. priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného prostredia, plánu na zvýšenie úrodnosti alebo rovnocenného nástroja, plánu na vysporiadanie pôdy (len pokiaľ má zavedenie postupu inovatívny charakter) a inej stratégie miestneho alebo územného rozvoja, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, a to vrátane testovania, zaškolenia, licencií, podpory nábehu, poskytovaných služieb, nákladov na výskum a vývoj s tým spojený, nákladov na šírenie dosiahnutých poznatkov a príslušných investičných nákladov;
 6. náklady na pilotné technologické zariadenie.

Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 60-61 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Výška podpory

 • Miera podpory celkových oprávnených nákladov 100%.
 • Keď sa pomoc vypláca ako celková suma a vykonávaný projekt je projektom typu, na ktorý sa vzťahuje iné opatrenie nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, uplatní sa maximálna výška a miera pomoci. Zároveň je možné uvedené výdavky priamo realizovať prostredníctvom týchto opatrení s výškou a mierou podpory definovanou v tomto programe a realizovať tak integrovaný projekt.

Informácie špecifické pre danú operáciu

Špecifikácia charakteristík pilotných projektov, klastrov, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

 1. Výsledky pilotných projektov a operácií vývoja nových výrobkov, zavedenia a realizovania postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, ochrany pôdy a rozvoja vidieka sa šíria, tzn. nezostávajú priemyselným tajomstvom;
 2. Ak sa realizuje podnikateľský plán, podpora sa viaže prioritne na náklady spolupráce a na oživenie a realizáciu plánu. Na realizáciu môžu byť zároveň využité prostriedky aj z iných opatrení alebo fondov. V prípade čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci ostatných opatrení, môže byť poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku vo výške maximálnej miery intenzity podpory pre dané opatrenie, prijímateľa, oblasť resp. druh projektu v zmysle prílohy č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2014 a realizovať tak integrovaný projekt;
 3. Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych regiónoch alebo členských štátoch, je tiež oprávnená na podporu;
 4. Podpora sa obmedzuje na maximálne obdobie siedmich rokov;
 5. Spolupráca v rámci tohto opatrenia sa môže kombinovať s projektmi podporovanými fondmi Únie, inými ako EPFRV na tom istom území;
 6. V prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu, pokiaľ poskytnutá podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných užívateľov, bude verejne prístupná alebo voľne šíriteľná. V uvedenom prípade bude možné využiť postupy v zmysle § 26 zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok max. 100 tis. EUR

16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.

Druh podpory

 • grant (nenávratný finančný príspevok)

Prijímatelia

Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je :

 • medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci , v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií.

Oprávnené náklady

 1. náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského plánu alebo inej stratégie miestneho rozvoja;
 2. náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu;
 3. prevádzkové náklady na spoluprácu;
 4. priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného prostredia, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane testovania, resp. nevyhnutných investičných nákladov.

Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 60-61 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Podmienky oprávnenosti

Splnenie všeobecných podmienok poskytnutia príspevku, výberových kritérií pre výber projektov a hodnotiacich kritérií pre výber projektov podľa prílohy č. 2.

Podpora sa poskytne iba v prípade, že malé hospodárske subjekty preukázateľne vykonávajú prostredníctvom spolupráce projekt, ktorý je zameraný na priority politiky rozvoja vidieka a projekt má preukázateľný prínos z hľadiska zvýšenia efektivity spoločne vykonávaných činností;

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií

 1. Prínos projektu pre daný sektor;
 2. Spolupráca vyššieho počtu partnerov;
 3. Cielená kompozícia partnerov z rôznych oblastí ( pestrosť partnerstva );
 4. Riešenie projektov, ktoré reagujú na konkrétne praktické problémy a príležitosti; konkrétnosť zamerania na problém alebo oblasť;
 5. Riešenie problematiky, ktorá ovplyvňuje viac beneficientov;
 6. Riešenie prioritne strategických oblastí;
 7. Prepojenosť s ostatnými opatreniami v rámci PRV;
 8. Kvalita projektového plánu;
 9. Potenciál na úspešné uvedenie do praxe;
 10. Spôsoby výmeny poznatkov a šírenia výsledkov.

Výška podpory

 • Miera podpory celkových oprávnených výdavkov 100 %

Keď sa pomoc vypláca ako celková suma a vykonávaný projekt je projektom typu, na ktorý sa vzťahuje iné opatrenie nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, uplatní sa maximálna výška a miera pomoci.

Informácie špecifické pre danú operáciu

Špecifikácia charakteristík pilotných projektov, klastrov, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

 1. Malý hospodársky subjekt je na základe čl.11/3 delegovaného aktu č. 807/2014 definovaný na účely tohto podopatrenia ako mikropodnik, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (t.j. podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milióny EUR), alebo fyzickú osobu nezapojenú do hospodárskej činnosti v momente podávania žiadosti o podporu;
 2. Ak sa realizuje podnikateľský plán, podpora sa viaže prioritne na náklady spolupráce a na oživenie a realizáciu plánu. Na realizáciu môžu byť zároveň využité prostriedky aj z iných opatrení alebo fondov. V prípade čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci ostatných opatrení, môže byť poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku vo výške maximálnej miery intenzity podpory pre dané opatrenie, prijímateľa, oblasť resp. druh projektu v zmysle prílohy č. 1 nariadenia (EÚ) č.1305/2013;
 3. Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych regiónoch alebo členských štátoch, je tiež oprávnená na podporu;
 4. Podpora sa obmedzuje na maximálne obdobie siedmich rokov;
 5. Spolupráca v rámci tohto opatrenia sa môže kombinovať s projektmi podporovanými fondmi Únie, inými ako EPFRV na tom istom území.

Príspevok max. 100 tis. EUR