Zverejnenie Usmernenia RO pre IROP č. 14, verzia 1.2

Vážení užívatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.2.

V zmysle kapitoly 3 tohto usmernenia vás preto žiadame o predloženie ešte neskontrolovaných verejných obstarávaní na MAS do termínu 31.5.2023.

Následne bude vykonaná kontrola týchto verejných obstarávaní na MAS a využitá možnosť ich predloženia na štandardnú ex-post kontrolu tak, ako je to uvedené v Kapitole 3, bod 1 tohto Usmernenia. Docielime tým rýchlejšiu kontrolu verejných obstarávaní a aj skoršie preplatenie oprávnených výdavkov. 

Pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu MAS postupujte v zmysle Jednotnej príručky k VO platnej v čase vykonania týchto verejných obstarávaní.