Udržme si vodu v krajine

Výzva č. PSK-MZP-003-2023-DV-KF „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Operačný program: Program Slovensko

Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Opatrenie: 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum uzávierky na predkladanie žiadosti o NFP: 30.4.2024 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

1. Subjekty verejnej správy:
▪ ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
▪ štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
▪ ostatné subjekty verejnej správy,
▪ obce / mestá a vyššie územné celky,
▪ rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom, 
▪ združenia s výlučnou účasťou obcí;
2. Združenia právnických osôb;
3. Združenia fyzických osôb;
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
5. Cirkvi a náboženské spoločnosti poskytujúce všeobecne prospešné služby; 
6. Nadácie.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Vodozádržné opatrenia s cieľom zadržiavania vody na území (v sídlach a krajine), čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami. Dva typy opatrení:

1. Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine, ktoré nemajú protipovodňový účinok, teda neslúžia aj na ochranu pred povodňami.

A) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídle a krajine realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami a

B) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení spočívajúce:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade;
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech (vrátane napr. vybudovania prístupu na strechu a ohradenia strechy za účelom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas zabezpečovania starostlivosti o zeleň a údržby zelenej/vegetačnej strechy, stavebné výdavky na rekonštrukciu strešného plášťa a nadväzujúcich konštrukcií s cieľom zvýšiť statickú únosnosť pre realizáciu zelenej strechy a to za predpokladu, že potreba takýchto výdavkov jednoznačne vyplýva zo statického posudku a výdavky na tepelnú izoláciu zelenej strechy);
 • realizácia vegetačných stien;
 • zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy, rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy,zádržné valy;
 • náhrada nepriepustných povrchov za zelené priepustné plochy;
 • vytváranie remízok, mimo pozemkov, na ktoré žiadateľ poberá dotáciu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky resp. Programu rozvoja vidieka);
 • terasovanie svahov;
 • terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia;
 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia (vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách (mimo toku), zadržiavajúcich vodu z priľahlého územia (vrátane zberného systému) a pod);
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na úžitkové účely (napr. zavlažovanie, sanitárne účely vo verejných budovách);
 • výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy (napr. priepustný betón/asfalt, mlatový povrch, zámková dlažba, špeciálne povrchy (živicou viazané systémy);
 • terénne modelácie s odtokom zrážkovej vody do vodozádržného opatrenia;
 • podpovrchové vsakovacie systémy;
 • suchý polder;
 • budovanie technických objektov/častí objektov na spomalenie odtoku zrážkovej vody (napr. budovanie oporných múrov pre terasovanie).V rámci realizácie týchto vodozádržných je oprávnený aj výdavok na ošetrenie a ochranu existujúcej stromovej vegetácie, ktorá významne vplýva na zadržiavanie vody v území (napr. listnaté stromy), a to za účelom jej ďalšieho zachovania a stabilizácie. Samostatná výsadba a ošetrenie drevín resp. stromovej vegetácie (výsadba solitérov a skupiny drevín), t. j. bez realizácie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine, je neoprávnená (príklad oprávnenosti výsadby dreviny: realizácia dažďovej záhrady, ktorej súčasťou je vysadený listnatý strom) a zároveň platí, že pri výsadbe drevín spolu s vodozádržným opatrením musí ísť o výsadbu vhodných drevín. Rekonštrukcia existujúcich vodozádržných opatrení je neoprávnená z dôvodu. Nie sú podporované vodozádržné opatrenia, ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku (okrem odvádzania bezpečnostnými priepadmi).

2. Vodozádržné opatrenia s protipovodňový účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov 

A) Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírodeblízkymi opatreniami a

B) Vodozádržné opatrenia sprotipovodňovým účinkom realizované prostredníctvom technických opatrení spočívajúce:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, polder;
 • zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy rigoly, ryhy a priekopy, vsakovacie jamy, zádržné valy;
 • vytváranie remízok, mimo pozemkov, na ktoré žiadateľ poberá dotáciu zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky resp. Programu rozvoja vidieka);
 • terasovanie svahov;
 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia (vytváranie prírodných vodných nádrží v prirodzených terénnych depresiách (mimo toku), zadržiavajúcich vodu z priľahlého územia (vrátane zberného systému) a pod);
 • suchý polder;
 • budovanie technických objektov/častí objektov na spomalenie odtoku zrážkovej vody(napr. budovanie oporných múrov pre terasovanie).Oprávnené nie sú typy preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, ale realizované výlučne mimo vodných tokov, samostatná výsadba drevín (výsadba solitérov a skupiny drevín), t. j. bez realizácie vodozádržných opatrení s protipovodňovým účinkom, je neoprávnená a zároveň platí, že pri výsadbe drevín spolu s vodozádržným opatrením s protipovodňovým účinkom musí ísť o výsadbu vhodných pôvodných drevín. Rekonštrukcia existujúcich vodozádržných opatrení s protipovodňovým účinkom je neoprávnená z dôvodu, že prioritou je vytváranie nových vodozádržných opatrení.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu v zmysle vodopravného alebo stavebného konania.

Žiadateľ nie je povinný mať v čase predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávanie, je povinný v verejným obstarávaním začať do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Vo výnimočných a dobre zdôvodnených prípadoch (napr. z dôvodu vyjadrenia pamiatkového úradu) je možné realizovať výmenu nepriepustných povrchov za nepriepustné povrchy, v kombinácii s vodozádržným opatrením.

Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže (využívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu viac ako 20% na hospodárske účely).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

V rámci aktivít projektu sú oprávnené nasledovné výdavky:

021 Stavby:

 • stavebné práce vrátane demolácie realizovanej v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt;
 • prípravná a projektová dokumentácia vrátane prieskumných prác (napr. prieskum, dendrologické posúdenie a pod.); 
 • zriadenie staveniska;
 • stavebný dozor.

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory:

 • nákup nadzemnej/podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody maximálne vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

027 Pozemky:

 • nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených priamych výdavkov na projekt.

112 Zásoby:

 • nákup náradia vrátane príslušenstva (napr. záhradné pracovné náradie, motorová píla, krovinorez, vŕtačka s príklepom, uhlová brúska/karbobrúska, búracie kladivo a pod.) používaného zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte;
 • nákup materiálu (napr. sada vrtákov, sada rezných/brúsnych kotúčov, sada sekáčov a pod.) používaného zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte;
 • nákup materiálu (napr. zemina a osivo, sadenice drevín, stavebný a inštalačný materiál a pod.) za účelom realizácie/vytvorenia vodozádržných opatrení;
 • nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. pracovný odev, pracovné rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu, respirátor) používaných zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte.

50 Spotreba:

 • palivo ako zdroj energie na iné ako dopravné účely (napr. do motorových píl, krovinorezov, ajpropán butánová fľaša);
 • pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny použité výhradne na dopravné účely.

518 Ostatné služby:

 • výdavky na realizáciu vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry (napr. dažďové záhrady,zberné jazierka, vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod.), ktoré sú nestavebného charakteru; ▪ prieskumné, projektové a geodetické práce nesúvisiace s výstavbou;
 • nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
 • nájom dopravných prostriedkov (formou operatívneho lízingu);
 • znalecký alebo odborný posudok;

930 Rezerva na nepredvídané výdavky:

 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce;
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov

907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky:

 • výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu; 
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte; 
 • výdavky v súvislosti s riadením (manažmentom) projektu;
 • ostatné výdavky max. do výšky 7% z oprávnených priamych výdavkov.

OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE

Územie všetkých krajov Slovenskej republiky (t.j. vrátane územia Bratislavského kraja).

INTENZITA POMOCI

Financovanie: 100% (t.j. bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľa).

Minimálna a minimálna výška NFP na projekt žiadateľa nie je stanovená.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 40.000.000 EUR (z toho 30.000.000 EUR na opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a 10.000.000 EUR na opatrenia s protipovodňovým účinkom).

Inšpiráciu na rôzne formy adaptačných opatrení Vám môže poskytnúť priložený katalóg: