Technológie budúcnosti sa učia na strednej škole v Nižnej

Študenti technického smeru sa tu učia mikropočítače, programovanie, priemyselné automaty alebo rozličné spôsoby merania. Nie je veľa škôl na Slovensku, kde sa v laboratóriu môžete porozprávať s humanoidným robotom. Predstavujeme Spojenú školu v Nižnej na Orave.

Spojená škola v Nižnej

Študijná návšteva s témou ovčiarstva

Metodika odborného kurzu "Bača majster" bola jednou z dôležitých tém počas štúdijnej návštevy v Banskej Bystrici. Svojou účasťou poctil aj predseda BBSK

Správa zo stretnutia

Moderné didaktické vybavenie

Moderné vzdelávacie postupy na spojenej škole rolníctva v Nowosielcach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Elektrotechnika hrou (príklad dobrej praxe)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Vychovávajú ich k ľudskosti a charakternosti.

Aby sa slušne správali k ostatným ľuďom, ale i k lesu, vďaka ktorému máme nielen drevo, ale aj kyslík, rekreáciu alebo vodu.

Navštívili sme našich partnerov pre odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne.

SOŠ v Tvrdošíne

Vždy je ťažké dosiahnuť prvenstvo

Podarilo sa to Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorá v roku 2015 ako prvá na Orave spustila duálne vzdelávanie.

SOŠ Polytechnická v Dolnom Kubíne

Chcete sa stať kuchárom, hostinským, kaderníkom alebo skôr inštalatérom či murárom?

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vás to radi naučia.

SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Cieľ projektu

Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území prostredníctvom identifikácie potrieb zamestnávateľov, cezhraničnej výmeny dobrej praxe a propagácie spoločných cezhraničných vzdelávacích programov.

Zameranie projektu reaguje na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Jedným z problémov pretrvávajúcich na podporovanom území je relatívne slabá a nesprávne zameraná ponuka odborného vzdelávania a v oblasti celoživotného vzdelávania – tak v zmysle kvality ako aj kvantity. Súčasná štruktúra a obsah odborného vzdelávania nie je založený na aktuálnych potrebách zamestnávateľskej sféry. Na druhej strane pretrváva nedostatočný záujem o odborné a remeselné odbory zo strany žiakov a študentov. Základnou podmienkou pre efektívny rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania v prihraničnom regióne Oravy je správna identifikácia potrieb profesijného a odborného vzdelávania (t.j zmapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

Sumarizácia problémov a potrieb:
Problém 1: Nedostatok informácii o potrebách zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu, nízka účasť zamestnávateľov na duálnom vzdelávaní, ponuka vzdelávania nie je prispôsobená potrebám na trhu práce
Problém 2: Slabá spolupráce škôl v Poľsku a na Slovensku, chýbajúce vzťahy vzdelávacích inštitúcii a zamestnávateľov naprieč PL-SK hranicu.
Probém 3: Nízka informovanosť o potrebách zamestnávateľov, chýbajúce informácie o možnostiach štúdia na stredných odborných školách so zameraním na odvetvie poľnohospodárstva a nízky záujem zo strany žiakov základných škôl. Súčasným negatívnym trendom je odliv mladých ludí do miest z vidieku za prácou do veľkých miest a príliš veľký počet humanitne zameraných absolventov škôl.

Úlohy projektu

Úloha č. 1

Úlohu realizujú najmä VP a P1 – regionálne združenia zodpovedné za strategické plánovanie regionálneho rozvoja v oblasti vzdelávania (tzv. MAS-ky zodpovedné za prípravu regionálnych stratégií, programov regionálneho rozvoja, určovanie rozvoja v oblasti školstva) za metodickej pomoci pedagogických pracovníkov (P2, P3). Výstupom z úlohy je prostredníctvom analýzy regionálneho odborného školstva v území získať poznatky o možnostiach uplatnenia študentov na lokálnom trhu práce. V duchu sloganu „uč sa to čo ťa doma uživí“ budú zanalyzované možnosti uplatnenia študentov odborných škôl a učilíšť na cezhraničnom trhu práce. Cieľom úlohy je zistiť podnety a návrhy zamestnávateľských subjektov (včelárov, poľnohospodárov, remeselníkov, drobných priemyselných odvetví a aktérov cestovného ruchu) na potrebu vzdelávania a jeho obsahového zamerania v prihraničnom regióne a následne v kooperácii s pedagógmi stredných odborných škôl a učilíšť v regióne vypracovať návrh modelov duálneho vzdelávania žiakov so zreteľom na ich začlenenie sa na trhu práce s cieľom trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu. Úloha pozostáva z troch základných činností:

  • Spracovanie analýzy – determinuje základné predpoklady pre rozvoj odborného vzdelávania v prihraničí, zadefinuje faktory rozvoja a disparity vo vzdelávaní naprieč PL-SK územie, prekážky a príležitosti pre ďalší rozvoj. Analýza je vykonaná v spolupráci so zamestnávateľmi, drobnými podnikateľmi a vzdelávacími inštitúciami v cezhraničnom regióne.
  • Inovačný potenciál – definovanie oblastí pre inováciu vzdelávacieho procesu (väzba na U2 best practise – učíme sa od najlepších)
  • Spoločný akčný plán – návrh riešení pre rozvoj regionálneho školstva. Dokument s návrhom konkrétnych krokov a aktivít bude konzultovaný zo zástupcami zodpovedných krajských úsekov školstva (VÚC) a školských zariadení, rovnako zamestnávateľov a ich zväzových organizácii.
  1. Spracovanie analýzy – VP determinuje základné predpoklady pre rozvoj odborného vzdelávania v prihraničí, zadefinuje faktory rozvoja, disparity vo vzdelávaní naprieč PL-SK územím a príležitosti pre ďalší rozvoj. Analýza je vykonaná v spolupráci so zamestnávateľmi, drobnými podnikateľmi a vzdelávacími inštitúciami v cezhraničnom regióne. Súčasťou aktivity je dotazníkový prieskum firiem pôsobiacich v regióne.
  2. Inovačný potenciál – VP definuje oblastí pre inováciu vzdelávacieho procesu a spôsoby spolupráce so zamestnávateľmi v oblasti inovácií vedy a výskumu.
  3. Spoločný akčný plán – návrh riešení v kontexte cezhraničných disparít, komplementarít a príležitostí v oblasti rozvoja stredného odborného školstva a celoživotného vzdelávania. Výstupy realizácie úlohy budú priebežne komunikované so zamestnávateľmi v regióne a reflektujú príležitosti rozvoja podnikania vo vidieckych oblastiach.

Úloha č.2

Na úlohe spolupracujú regionálne partnerstvá (VP, P1) so vzdelávacím inštitúciami (P2, P3). Cieľom úlohy je v nadväznosti na U1 prostredníctvom exkurzií, workshopov a tématických stretnutí získať poznatky o odlišnostiach vo vzdelávacích programoch v SR a PL. Na úlohe sa zúčastnia pedagógovia a experti z oboch krajín, vytvorí sa platforma spolupráce na prenos príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch, vytvoria ďalšie príležitosti pre vzájomnú spoluprácu škôl. Regionálne partnerstvá zastupujú záujmy členov (odborné školy, vzdelávacie inštitúcie a pod., ktoré sú ich členmi), rovnako tak záujmy zamestnávateľov v regióne. Z uvedeného dôvodu sú najvhodnejšími subjektami pre realizáciu navrhovaných aktivít. Úloha zahŕňa organizovanie podujatí, ako sú študijné návštevy, vzdelávacie stretnutia, prednášky, demonštračné workshopy, semináre pre transfery, aplikácie inovatívnych riešení, rozšírenie poznatkov o osvedčených postupoch pri rozvoji podnikania medzi remeselníkmi, včelármi, poľnohospodárom, aktérmi pôsobiacimi v agroturistike a ekologických farmách, a ostatných aktérov zaujímajúcich sa o podporu vidieckeho cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. V rámci tejto úlohy budú organizované 4 študijné návštevy, prednášok a demonštračných workshopov a 1 seminár, ktorý zosumarizuje získané znalosti a inovatívne riešenia. Stretnutia sa budú konať na poľskej aj slovenskej strane. Propagačné materiály budú vypracované dvojjazyčne v slovenskom a poľskom jazyku.

V rámci tejto úlohy bude vedúci partner realizovať:

– 2 študijné návštevy v Poľsku- počas ktorých budú účastníci projektu (20 osôb) navštevovať miestne farmy, včelárne a remeselné dielne s cieľom získať informácie o osvedčených postupoch v oblasti rozvoja podnikania na druhej strane hranice.

– séria 4 webinárov – prednášok a demonštračných workshopov – pre účastníkov zo Slovenska, na ktorých budú prezentované inovatívne riešenia uplatňovaných na slovenskej strane v preihraničnom regióne. Na každom stretnutí sa zúčastní cca 20 ľudí. – prednáška a workshop realizovaný v spolupráci s Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku. Prednášky a workshopy budú zahŕňať teoretickú a praktickú časť, v celkovom rozsahu cca 4 hodiny.


Úloha č.3

V rámci úlohy budú realizované aktivity zamerané na propagáciu profesijného a odborného vzdelávania ako aj podporu záujmu o odborné vzdelávanie. Cieľom je zvýšiť a podnietiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na odbory, ktoré majú uplatnenie na cezhraničnom trhu práce a sú žiadané zo strany zamestnávateľov. Propagácia odborného vzdelávania bude realizovaná najmä prostredníctvom informačnej kampane ale aj exkurzií, prednášok, workshopov, poznávacích zájazdov. Propagačné materiály budú vypracované dvojjazyčne v slovenskom a poľskom jazyku. Cieľom je zmeniť pomer absolventov humanitných odborov odchádzajúcich za prácou do miest v prospech remeselných a vidieckych-poľnohospodárskych (programová aktivita 2 – tvorba a reklama ponuky profesijneho a odborného vzdelávania).

Propagácia odborného vzdelávania bude realizovaná prostredníctvom exkurzií, prednášok, poznávacích zájazdov – prezentácie stredných odborných škôl v prihraničí – informačná kampaň na webových stránkach samospráv – tvorba popularizačných nástrojov na zvýšenie záujmu o profesijne a odborné vzdelávanie Propagačný materiál bude vypracovaný dvojjazyčne.


Propagácia projektu

Propagácia projektu bude vykonaná na základe nariadenia EP a Rady EÚ č. 1303/2013 z 17. decembra 2013 a vykonaná na základe vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ č. 821/2015 zo dňa 28. júla 2014. Propagácia projektu bude prebiehať v súlade s Príručkou pre prijímateľov ohľadom propagácie projektov podporovaných v rámci Programov európskej územnej spolupráce 2014-2020 a v pokynov uvedených v Zmluve o FP. V mieste realizácie mäkkých aktivít budú informácie o projekte zverejnené aj prostredníctvom informačných letákov s logotypom Programu Interreg a propagačných materiálov. Informácia o projekte bude umiestnená na webovom sídle vedúceho partnera a partnerov. Súčasťou propagácie projektu bude aj spracovanie akčného plánu – návodov pre samosprávy na aktivity na podporu trhu práce v oblasti poľnohospodárstva, remeselnej výroby, včelárstva a podpory vidieckeho cestovného ruchu.

Propagácia projektu bude u vedúceho partnera prebiehať v súlade s programovými a zmluvnými dokumentmi. Cieľové skupiny budú informované o skutočnosti, že projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Interreg PL-SK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom informačných letákov s logotypom programu a článkov. Informačné a propagačné činnosti budú obsahovať:

  1. Doplnenie webovej stránky VP – zabezpečenie zverejnenia informácií o projekte, zabezpečenie čitateľnosti stránky aj pre zdravotne znevýhodnených užívateľov, akutálne informácie o aktivitách a cieľoch projektu v slovenskom aj poľskom jazyku.
  2. Roll up banner – obstaranie roll up banneru s informáciami o projekte, povinnej publicite a partneroch projektu
  3. Informačné letáky – 200 ks v slovenskom aj poľskom jazyku
  4. Dva informačné články v regionálnych novinách.

Riadenie projektu

Riadenie projektu bude prebiehať na základe systému riadenia, ktorý bol odsúhlasený v prípravnej fáze. Riadenie projektu je navrhnuté tak, aby zabezpečilo funkčný chod projektu. Vedúci partner má vecnú a finančnú zodpovednosť za realizáciu celého projektu vrátane zasielania správ, toku finančných prostriedkov, dosiahnutia cieľov, ukazovateľov a splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Projektový tím vedúceho partnera pozostáva z hlavného koordinátora riadenia projektu, projektového manažéra/finančného koordinátora. Pre potreby projektu bude tím doplnený o koordinátora vzdelávacích aktivít. V rámci projektu sú naplánované tieto aktivity potrebné k realizácii predkladaného projektu:

– koordinátor vzdelávacích aktivít

– prekladateľ – prekladateľské a tlmočnícke služby, z poľského do slovenského jazyka a naopak