Technológie budúcnosti sa učia na strednej škole v Nižnej

Študenti technického smeru sa tu učia mikropočítače, programovanie, priemyselné automaty alebo rozličné spôsoby merania. Nie je veľa škôl na Slovensku, kde sa v laboratóriu môžete porozprávať s humanoidným robotom. Predstavujeme Spojenú školu v Nižnej na Orave.

Spojená škola v Nižnej

Študijná návšteva s témou ovčiarstva

Metodika odborného kurzu "Bača majster" bola jednou z dôležitých tém počas štúdijnej návštevy v Banskej Bystrici. Svojou účasťou poctil aj predseda BBSK

Správa zo stretnutia

Moderné didaktické vybavenie

Moderné vzdelávacie postupy na spojenej škole rolníctva v Nowosielcach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Elektrotechnika hrou (príklad dobrej praxe)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Vychovávajú ich k ľudskosti a charakternosti.

Aby sa slušne správali k ostatným ľuďom, ale i k lesu, vďaka ktorému máme nielen drevo, ale aj kyslík, rekreáciu alebo vodu.

Navštívili sme našich partnerov pre odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne.

SOŠ v Tvrdošíne

Vždy je ťažké dosiahnuť prvenstvo

Podarilo sa to Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorá v roku 2015 ako prvá na Orave spustila duálne vzdelávanie.

SOŠ Polytechnická v Dolnom Kubíne

Chcete sa stať kuchárom, hostinským, kaderníkom alebo skôr inštalatérom či murárom?

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vás to radi naučia.

SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Štúdijné návštevy

Študijná návšteva v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila plánovaná návšteva v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom vykonávaného výskumu v oblasti včelárstva, poľnohospodárstva a možnostiach uplatnenia výsledkov vo vzdelávacom procese cezhraničného vzdelávania.

Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku. Na návšteve boli odprezentované výskumné činnosti ústavu predovšetkým v oblasti včelárstva a poľnohospodárskej výroby, duálneho vzdelávania v Ústave včelárstva.

Výsledky a výstupy týchto výskumov môžu byť ďalej použité v procesoch moderného vzdelávania v danej problematike ako na Slovensku, tak aj v Poľskej republike (napríklad choroby a škodcovia včelstiev, šľachtenie odolných druhov obilia, kontrola kvality poľnohospodárskych produktov, efektivizácia postupov v poľnohospodárstve a podobne).

Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania a výskumu, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách, možnostiach zapojenia žiakov škôl a ich participácia na aktuálnych výskumoch Ústavu včelárstva a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš

Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila druhá z dvoch plánovaných študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na mechaniku strojov a zariadení, agromechanizáciu, poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, agropodnikanie a číslicovo riadené stroje. Taktiež boli odprezentované úspechy školy v duálnom vzdelávaní a cezhraničnom vzdelávaní Erasmus+.

Na pôde tejto školy bola uskutočnená aj prezentácia Goralského združenia agroturistiky, ktorá bola zameraná na turistiku v Malopoľskom vojvodstve, nárokoch na zručnosti vzdelávania sprievodcov v regionálnom cestovnom ruchu a možnostiach cezhraničnej spolupráce pri príprave študentov na trh práce v segmente cestovný ruch/agroturizmus. Taktiež partneri z Nowosielcov odprezentovali možnosti využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu – so zameraním na technickú stránku výučby, materiálovú a strojársku náročnosť takéhoto vzdelávania, ekonomické prínosy využívania umelej inteligencie v poľnohospodárskej výrobe.

Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Strednej odbornej škole Pod Bánošom Banská Bystrica

Pod Bánošom Banská Bystrica, dňa 7.10.2021

Dňa 7.10.2021 sa uskutočnila prvá z dvoch študijných návštev, na ktorej mohli partneri získať užitočné informácie ohľadom odlišností vo vzdelávacích procesoch v SR a PL. Na študijnej návšteve sa zúčastnili pedagógovia a experti z oboch krajín. Na tomto stretnutí prebehol proces prenosu príkladov dobrej praxe vo vzdelávacích programoch a vytvoril sa základ pre budúcu spoluprácu medzi jednotlivými účastníkmi tejto návštevy.

Študijná návšteva sa uskutočnila v Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Na návšteve boli odprezentované študijné predmety a metódy výučby školy. Predovšetkým sa jednalo o predstavenie študijných predmetov zameraných na včelárstvo, apiterapiu, apiturizmus, potravinárstvo, ošetrovateľstvo zvierat a agronómiu.

Na pôde školy Pod Bánošom bola uskutočnená aj prezentácia ukončených aktivít a výstupov realizovaného projektu za partnera Nowy Targ a zároveň aj prezentácia možností využitia agrotroniky a mechanizácie v poľnohospodárstve formou, akou sa táto problematika teoreticky a prakticky vyučuje na školách obidvoch poľských partnerov projektu.

V závere študijnej návštevy bol odprezentovaný študijný program Bača/Valach, ktorý mal v Poľsku veľký úspech a predstavil ho pán Józef Michałek – koordinátor programu „OWCA Plus” Sliezskeho kraja – vedúci programu „Malopoľsko na výpase”, spoluautor štúdia „bača, valach.”Po oficiálnej časti nasledoval blok otázok a nezáväznej diskusie, kde si všetci zúčastnení počas troch hodín neformálne vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z duálneho vzdelávania, problematike cezhraničného vzdelávania, nedostatkoch a pozitívach vo vzdelávacom procese v jednotlivých krajinách a nachádzali prieniky vzájomnej možnej spolupráce do budúcnosti.

Študijná návšteva v Nowosielcach (PL)

28.6.2021 a 29.6.2021 v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

V dňoch 28.6.2021 a 29.6.2021 sa v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach konala dvojdňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowosielcach bola prezentácia systému vzdelávania v Nowosielcach, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, nové formy vzdelávania a návrhy nových modelov vzdelávania na Slovensku a v Poľsku.

Dňa 28.6.2021 boli vykonané nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowosielcach, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
 • Prezentácia venovaná pomerne novej forme agrospolupráce – Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA), jej rozšírenie a špecifiká v slovenských a poľských podmienkach, vysvetlenie princípov, základných pravidiel a príkladov dobrej praxe z okolitých krajín.
 • Príspevok venovaný moderným informačným technológiám používaným v poľnohospodárstve zamerané na technológie a mechanizáciu poľnohospodárstva a agrotroniky, metódy používania gps lokalizácie, meteorologických podkladov, inteligentných vozidiel a vyhodnocovacích aplikácií.
 • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, porovnanie učebných osnov, normatívov a programov, obsahových štandardov stredných odborných škôl.
 • Prezentácia venovaná teoretickým a praktickým ukážkam inovatívnych metód výučby v oblasti diagnostiky a profylaxii zvierat, ukážka mechanickému zabráneniu zavlečenia patogénov do a z miesta poľnohospodárskeho dvora.
 • Prezentácia materiálno-technického vybavenia školy v Nowosielcach.

Dňa 29.6.2021 boli realizované nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, predstavenie vzdelávacieho modulu cvičných firiem, vzdelávacích modulov v poľnohospodárstve, priemysle a službách.
 • Ukážka moderných trendov v stravovacích službách, profesionalizácia týchto služieb, ekológia v manažmente a možnosti ekologickej likvidácie odpadu a správne nakladanie s nezužitkovanými potravinami a kuchynským odpadom.
 • Prezentácia využívania inovatívnych technológií pri efektívnom využívaní miestnych zdrojov a neinvazívne formy poľnohospodárstva, podmienky využívania dronov v poľnohospodárstve na diagnostiku, prípravu prác (zavlažovanie, hnojenie, kontrola plodín) a zabezpečenie čo najefektívnejšieho plánovania zberu plodín.
 • Prezentácia obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve – praktická ukážka využitia veternej, slnečnej energie a ich premietnutie do praktických učebných osnov.

Študijná návšteva v Nowom Targu (PL)

11.6.2021 v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Dňa 11.6.2021 sa v priestoroch Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu konala jednodňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowom Targu bola prezentácia systému vzdelávania v Nowom Targu, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, prezentácia výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb na poľskej strane.

Na tomto stretnutí boli odprezentované  nasledovné prezentácie s diskusiou:

 • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowom Targu, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
 • Predstavenie výstupov a záverov Analýzy vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne na poľskej strane hranice.
 • Prezentácia systému duálneho vzdelávania na Slovensku, pripravované legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú priamo ale aj nepriamo výučbového procesu, príklady dobrej praxe v duálnom vzdelávaní.
 • Prezentácia metodiky tvorby kurzov a školení v odvetví poľnohospodárstva a malých fariem. Rozobraté na príklade a skúsenostiach z praxe študijného kurzu BACA 613001 – MISTRZ. Jednalo sa o kurz baču, o ktorý bol veľký záujem zameraný na teoretickú a praktickú prípravu salašníckeho zamestnania – bača.
 • Predstavenie študijných programov v škole Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, ktátka prezentácia študijných predmetov P2
 • Prezentácia venovaná Projektovým podporám a zavádzaniu nových inovatívnych foriem spolupráce medzi jednotlivými partnermi projektu v rámci cezhraničného rozvoja.

Prezentácie zo stretnutí: