Technológie budúcnosti sa učia na strednej škole v Nižnej

Študenti technického smeru sa tu učia mikropočítače, programovanie, priemyselné automaty alebo rozličné spôsoby merania. Nie je veľa škôl na Slovensku, kde sa v laboratóriu môžete porozprávať s humanoidným robotom. Predstavujeme Spojenú školu v Nižnej na Orave.

Spojená škola v Nižnej

Študijná návšteva s témou ovčiarstva

Metodika odborného kurzu "Bača majster" bola jednou z dôležitých tém počas štúdijnej návštevy v Banskej Bystrici. Svojou účasťou poctil aj predseda BBSK

Správa zo stretnutia

Moderné didaktické vybavenie

Moderné vzdelávacie postupy na spojenej škole rolníctva v Nowosielcach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Elektrotechnika hrou (príklad dobrej praxe)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Vychovávajú ich k ľudskosti a charakternosti.

Aby sa slušne správali k ostatným ľuďom, ale i k lesu, vďaka ktorému máme nielen drevo, ale aj kyslík, rekreáciu alebo vodu.

Navštívili sme našich partnerov pre odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne.

SOŠ v Tvrdošíne

Vždy je ťažké dosiahnuť prvenstvo

Podarilo sa to Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorá v roku 2015 ako prvá na Orave spustila duálne vzdelávanie.

SOŠ Polytechnická v Dolnom Kubíne

Chcete sa stať kuchárom, hostinským, kaderníkom alebo skôr inštalatérom či murárom?

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vás to radi naučia.

SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Analýzy, štúdie

Analýza vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne

Analýza vzdelávacích potrieb v prihraničnom regióne (ďalej len „Analýza“) sa dotýka požiadaviek rozvoja cezhraničného vzdelávania medzi Slovenskom a Poľskom. Oblasť podpory postihuje celoživotné vzdelávanie a osobitný dôraz je položený na skvalitnenie odborného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného trhu práce. „Analýza“ sa orientuje na 3. najväčší región na Slovensku, Žilinský samosprávny kraj, ktorý v severnej časti územia Slovenska susedí s Poľskou republikou. Poloha Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva vzhľadom na podobné geografické, pôdohospodárske, kultúrne podmienky, ale aj samotnú históriu Slovenskej a Poľskej Oravy vytvára pragmatický základ pre prípravu a úspešnú realizáciu spoločných projektov.

Koncepcia „Analýzy“ má zahrnuté témy zamerané na:

 1. Analýzu poľnohospodárstva a gastronómie v Žilinskom kraji, ktorá obsahuje popis súčasnej situácie v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, potravinárstva a vzdelávania.
 2. Trendy v stredoškolskom vzdelávaní, ktoré popisujú digitalizáciu v školstve, dištančné vzdelávanie, možnosti rozšírenia vzdelávania cez letné školy, cvičné firmy a zahraničné pobyty a stáže.
 3. Uplatnenie absolventov v študijných a učebných odboroch v Žilinskom regióne v oblasti pôdohospodárstva a služieb.
 4. Nedostatkové profesie s charakteristikou študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a nedostatkové odbory vzdelávania.
 5. Duálne vzdelávanie a podmienky jeho uplatňovania v systéme vzdelávania na Slovensku v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi.
 6. Hlavné závery a zistenia analýzy spracované na podklade vzdelávacích profilov odborov vzdelávania v Žilinskom kraji, vrátane podpory rozvoja včelárstva.
 7. Profily odborov vzdelávania v poľnohospodárstve, potravinárstve, v službách a vgastronómii.
 8. Príležitosti pre zvýšenie povedomia o študijných a učebných odboroch.
Na stiahnutie:


Spoločný akčný plán pre podporu trhu práce

Dokument ktorý obsahuje návrh riešení v kontexte cezhraničných disparít, komplementarít a príležitostí v oblasti rozvoja stredného odborného školstva a celoživotného vzdelávania. Dokument obsahuje aj návody pre samosprávy na aktivity na podporu trhu práce a podporu profesijného a odborného vzdelávania. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčové pre osobné naplnenie, sociálnu súdržnosť, hospodársky rast a inovácie.

Obsah dokumentu:

 • Budúcnosť vzdelávania
 • Spôsoby vzdelávania
 • Vzdelávanie v EÚ 2021-2027
 • Návody a odporúčania
 • Na čo sa zamerať
 • Ako na webinár
 • Cvičné firmy
Na stiahnutie: